Főigazgató

Budapesti Corvinus Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Corvinus Egyetem
Egyetemi Könyvtár

főigazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1093 Budapest, Közraktár utca 4-6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben meghatározott nyilvános könyvtári alapfeladatok, valamint a 30/2014. EMMI rendeletben az állami egyetemi könyvtárak számára kiemelt feladatok ellátásának szakmai irányítása; az egyetemen folyó oktatás, tanulás és tudományos kutatás könyvtári támogatásának biztosítása; a könyvtár gazdálkodásának, minőség- és humánpolitikájának irányítása; a könyvtári munka éves és távlati tervezése, irányítása és ellenőrzése; a könyvtári szabályzatok, továbbá a szervezet, a munkarend meghatározása, a könyvtár hazai és nemzetközi képviselete.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) BCE Kollektív Szerződése és az SzMR Foglalkoztatási Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Pályázatot mindazok nyújthatnak be, akik a meghirdetett főigazgató beosztásba kinevezhetők és megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, továbbá rendelkeznek:

        legalább 1 idegen nyelvből felsőfokú államilag elismert nyelvvizsgával,

        legalább 10 év könyvtári gyakorlattal,

        legalább 5 éves vezetői tapasztalattal,

        elismert szakmai és közéleti tevékenységgel.

        Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség a vezetői megbízás miatt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        széleskörű hazai szakmai kapcsolatok,

        széleskörű nemzetközi tapasztalatok és kapcsolatok,

        A pályázatok elbírálása során előnyben részesülnek az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban állók.

Elvárt kompetenciák:

        könyvtárszakmai ismeretek,

        vezetői készség,

        stratégiai gondolkodás,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        innovatív szemlélet,

        jó interperszonális készségek,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A vezetői megbízás betöltésére benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

        a pályázó részletes szakmai, tudományos tevékenységét tartalmazó - magyar nyelvű - életrajzát, amelyben eddigi oktató, kutató, tudományos, valamint vezetői munkájára, elért eredményeire, szakmai díjaira is ki kell térnie,

        hazai és nemzetközi szervezetekben végzett tevékenységének leírását, a nemzetközi tudományos életben való részvételét, publikációs tevékenységének ismertetését,

        vezetői munkaprogramját, amelyben vázolja a megpályázott tisztség betöltésével kapcsolatos jövőbeni vezetésre, fejlesztésre vonatkozó elképzeléseit, vezetői munkáját, amely szervesen illeszkedik az egyetemi, illetve kari feladatokhoz,

        jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását.

        A vezetői pályázathoz mellékelni kell:

        egyetemi végzettséget, idegennyelv-ismeretet, egyéb szakmai képesítést tanúsító okiratok magyar nyelvű közjegyző vagy a BCE Humánerőforrás Iroda által hitelesített másolatát,

        pályázati jelentkezési és adatlapot, valamint személyi adatlapot (a pályázattól elkülönítve 1 példányban),

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

        nyilatkozatot arról, hogy hozzájárul pályázati anyagának megismeréséhez, valamint a BCE hivatalos honlapján való közzétételhez (a vonatkozó jogszabályok és egyetemi szabályok szerint a pályázat az egyetem polgárai, valamint az erre jogosult véleményező és döntést hozó bizottságok és testületek tagjai számára nyilvános),

        nyilatkozatot az egyetemen (vagy jelenlegi munkaviszonyán) kívül fennálló munkaviszonyáról, közalkalmazotti/köztisztviselői jogviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeli behatároltságáról,

        minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Corvinus Egyetem címére történő megküldésével (1093 Budapest, Fővám tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/2633/2016 , valamint a beosztás megnevezését: főigazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Corvinus Egyetem címére történő megküldésével (1093 Budapest, Fővám tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/2633/2016, valamint a munkakör megnevezését: főigazgató.

és

        Elektronikus úton Nagy Annamária személyügyi munkatárs részére a human@uni-corvinus.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: BCE Humánerőforrás Iroda, Budapest, 1093 Budapest, Közraktár utca 4-6. VI. emelet 619.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázóknak meg kell felelniük a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (Nftv.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és az Egyetem szabályzataiban, különösen a BCE Foglalkoztatási Szabályzatában (SzMR II/1.), valamint a kar szabályzataiban rögzített feltételeknek. A pályázat elbírálása a jogszabályi előírások és a BCE szabályzatai szerint történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        BCE honlap - 2016. október 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A papíralapú pályázatnak a BCE kancellárnak címezve kell a benyújtási határidőig beérkeznie a Humánerőforrás Iroda részére bekötött vagy befűzött formában, tartalomjegyzék szerinti összeállításban, 1 eredeti és 3 másolati példányban (személyes benyújtás esetében munkaidőben). A pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázati anyagot - (Word formátumban és egy fájlban), a végzettséget igazoló okleveleket és az erkölcsi bizonyítványt (PDF-ben) - elektronikusan is meg kell küldeni. A pályázathoz szükséges nyomtatványok, illetve az összeállítással és a benyújtással kapcsolatos információk a fenti e-mail címen, illetve Nagy Annamáriától a 06-1/482-7143-as telefonszámon kérhetők.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-corvinus.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 13.

ID: 2767390   Megjelentetés dátuma: 2016.10.14.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.