Könyvtáros,informatikus könyvtáros

Budapesti Corvinus Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Egyetemi Könyvtár

könyvtáros,informatikus könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1093 Budapest, Közraktár utca 4-6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kijelölt tanszéken, intézetben folyó oktatói, kutatói munka támogatása szakirodalmi, publikáció-nyilvántartási és ahhoz kötődő bibliometriai szolgáltatásokkal; részvétel az olvasótermi szaktájékoztatásban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) BCE Kollektív Szerződése és az SZMR Foglalkoztatási Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        Pályázatot mindazok nyújthatnak be, akik a meghirdetett könyvtáros, informatikus könyvtáros munkakörbe kinevezhetők és megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, továbbá rendelkeznek:

        felsőfokú könyvtáros vagy informatikus könyvtáros végzettséggel,

        középfokú C típusú angol nyelvvizsgával,

        felhasználói szintű számítástechnikai ismeretekkel.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        felsőfokú C típusú angol nyelvvizsga

        oktatási, előadói gyakorlat

        az MTMT használatában való jártasság.

Elvárt kompetenciák:

        kiváló kommunikációs készség,

        megbízhatóság, pontosság,

        döntésképesség,

        egyéni és csapatmunkára is alkalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A könyvtáros, informatikus könyvtáros munkakör betöltésére benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

        motivációs levelet,

        részletes, magyar nyelvű szakmai önéletrajzot,

        végzettségről szóló oklevelek, bizonyítványok (kicsinyített) másolatait,

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nincs büntetés vagy eltiltás hatálya alatt,

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul pályázati anyagának megismeréséhez, valamint a BCE hivatalos honlapján való közzétételhez (a vonatkozó jogszabályok és egyetemi szabályok szerint a pályázat az egyetem polgárai, valamint az erre jogosult véleményező és döntést hozó bizottságok és testületek tagjai számára nyilvános).

        minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lukácsné Varga Judi nyújt, a 06-1/482-7021 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Corvinus Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/2405/2016 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros,informatikus könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Corvinus Egyetem címére történő megküldésével (1093 Budapest, Fővám tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/2405/2016, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros,informatikus könyvtáros.

        Elektronikus úton Varga Debóra részére a human@uni-corvinus.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázóknak meg kell felelniük a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (Nftv.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és az Egyetem szabályzataiban, különösen a BCE Foglalkoztatási Szabályzatában (SzMR II/1.), valamint a kar szabályzataiban rögzített feltételeknek. A pályázat elbírálása a jogszabályi előírások és a BCE szabályzatai szerint történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Budapesti Corvinus Egyetem honlapja - 2016. október 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Csak az elvárásoknak megfelelt, hiánytalanul és határidőre beérkezett pályázatok kerülnek elbírálásra. A levél tárgyában kérjük a megpályázandó munkakör megnevezését és az iktatószámot (HR/2405/2016.) feltüntetni. A pályázatot – amennyiben nagyméretű – kérjük több e-mailben megküldeni, és legfeljebb 15 MB terjedelemben (munkakör megnevezésével és iktatószám feltüntetésével). A jelentkezést a hivatalos dokumentumokban szereplő (pl. személyi igazolvány, útlevél stb.) néven kérjük benyújtani Word formátumban, egy fájlban.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-corvinus.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 5.

ID: 2754714   Megjelentetés dátuma: 2016.10.06.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.