Adjunktus

Budapesti Corvinus Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar
Világgazdasági Intézet

adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1093 Budapest, Fővám tér 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Előadások és szemináriumok tartása az alább felsorolt területeken, minimum kettőből:
Kutatásmódszertan, Regionális tanulmányok, (Ázsia, Kelet Európa, Közel kelet) fejlődés-gazdaságtan, nemzetközi vállalat-gazdaságtan), nemzetközi politikai gazdaságtan, globális folyamatok. A kinevezendő adjunktusnak folyamatos és aktív kutatómunkát kell végeznie a fent említett területek közül bármely kettőn, és optimális esetben magyar és idegen nyelvű publikációval kell rendelkezzék. A pályázótól a folyamatos oktató és kutató munkán túlmenően , - a kitágult európai oktatási térben - elvárnánk egy aktív és folyamatosan működő hallgató után követési rendszer kiépítését és gondozását, továbbá az intézeti honlap promóciós jellegű fejlesztését és vállalati kapcsolattartást. A pályázónak az idegen nyelvű oktatásban is kiemelt szerepet kell vállalnia, elsődlegesen az angol nyelven tanított tárgyak területén.
Aktív részvétel a tudományos közéletben, jó kommunikációs képesség (magyar és idegen nyelven)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) BCE Kollektív Szerződése és az SZMR Foglalkoztatási Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Pályázatot mindazon szakterületen működő oktatók, kutatók, tanárok nyújthatnak be, akik a meghirdetett adjunktus munkakörbe kinevezhetők és megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, továbbá rendelkeznek:

        nyelvtudást igazoló bizonyítványokkal,

        publikációs jegyzékkel,

        PHD fokozattal.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        jelentős korábbi munkatapsztalat üzlet- vagy kormány-szférában további preferenciát jelent

        német nyelvtudás kifejezetten előnyt jelent

        pénzintézeti munkatapasztalat

        nemzetközi vállalatnál szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        World, Excel és Power Point felhasználói szintű ismerete,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Az adjunktusi munkakör betöltésére benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

        a pályázó részletes szakmai, tudományos tevékenységét tartalmazó magyar nyelvű életrajzát,

        motivációs levelet,

        végzettségről szóló oklevelek, bizonyítványok (kicsinyített) másolatait,

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nincs büntetés vagy eltiltás hatálya alatt,

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul pályázati anyagának megismeréséhez, valamint a BCE hivatalos honlapján való közzétételhez (a vonatkozó jogszabályok és egyetemi szabályok szerint a pályázat az egyetem polgárai, valamint az erre jogosult véleményező és döntést hozó bizottságok és testületek tagjai számára nyilvános).

        minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bertalan Gabriella ügyintéző nyújt, a 06-1-482-7400 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Corvinus Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/2381-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Corvinus Egyetem címére történő megküldésével (1093 Budapest, Fővám tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/2381-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.

        Elektronikus úton Varga Debóra személyügyi munkatárs részére a human@uni-corvinus.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: , Budapest, , . .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázóknak meg kell felelniük a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (Nftv.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és az Egyetem szabályzataiban, különösen a BCE Foglalkoztatási Szabályzatában (SzMR II/1.), valamint a kar szabályzataiban rögzített feltételeknek. A pályázat elbírálása a jogszabályi előírások és a BCE szabályzatai szerint történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Budapesti Corvinus Egyetem honlapja - 2016. október 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Csak az elvárásoknak megfelelt, hiánytalanul és határidőre beérkezett pályázatok kerülnek elbírálásra. A levél tárgyában kérjük a megpályázandó munkakör megnevezését és az iktatószámot (HR/2381-1/2016) feltüntetni. A pályázatot – amennyiben nagyméretű – kérjük több e-mailben megküldeni, és legfeljebb 15 MB terjedelemben (munkakör megnevezésével és iktatószám feltüntetésével). A jelentkezést a hivatalos dokumentumokban szereplő (pl. személyi igazolvány, útlevél stb.) néven kérjük benyújtani Word formátumban, egy fájlban.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-corvinus.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 4.

ID: 2751475   Megjelentetés dátuma: 2016.10.05.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.