Pénzügyi Főelőadó

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető- Ellátó Szervezet

Igazgatóhelyettes (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1163 , Havashalom utca 43.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. §-ában meghatározott feladatok ellátása. Az intézmény működésével összefüggő, a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített gazdasági, pénzügyi és számviteli tevékenység irányítása, szervezése és ellenőrzése, az államháztartási törvényben foglalt vonatkozó feladatok ellátása, ezen belül különös tekintettel: - a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása, - a gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelős irányítása, - az intézmény éves pénzügyi tervének, éves beszámolójának, havi zárlati kimutatásainak, időszakos pénzforgalmi és mérleg-jelentéseinek elkészítése, a pénzügyi terv és a beszámoló adatai valódiságának biztosítása, - bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó előírások érvényesítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy Egyetem, Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően: felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy ,

        gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel kell rendelkeznie

        a gazdasági vezetőnek szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel

        rendelkeznie kell felhasználói szintű MS Office (irodai) alkalmazások ismerettel

        büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, vagyonnyilatkozat-tétel

        a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        . - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

        Felhasználói szintű SaldoCreator integrált számviteli információs rendszer ismerete,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a) a pályázó szakmai életrajza, b) a végzettséget és szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok, képesítési előírások másolata, c) 3 hónapnál nem régebbi eredeti büntetlen előéletet igazoló okirat (erkölcsi bizonyítvány), d) nyilatkozat a pályázati anyag kezeléséről az adatvédelmi törvény figyelembe vételével

        e) nyilatkozatot, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a Szakmai-szakértői Bizottság, továbbá a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága, valamint Képviselő-testülete megismerje, és abba betekintsen, f) nyilatkozat arról, hogy a pályázat elfogadására vonatkozó előterjesztést a Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja-e, g) nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nyíriné Kovács Ildikó nyújt, a 06 1 4011 663 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével ( XVI. ker., Havashalom utca 43. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13/25328/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi Főelőadó.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (1163 Budapest, Havashalom u. 43. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13/25328/2016, valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi Főelőadó.

        Személyesen: Erdősné dr. Kocsis Helga, Budapest, 1163 , Havashalom utca 43. II. 221.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Humán Ügyosztályához kell eljuttatni zárt borítékban. Cím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.
A borítékra kérjük ráírni: a pályázó nevét, címét, és hogy „Pályázat a GAMESZ igazgatóhelyettesi megbízására.”

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 23.

ID: 2826254   Megjelentetés dátuma: 2016.11.24.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.