Főigazgató

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ

Főigazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.01.01. - 2020.06.30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1158 Budapest, Ady Endre utca 31-33.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az önállóan működő költségvetési szerv tevékenységének irányítása, jogszerű működésének és hatékony gazdálkodásának biztosítása. Az intézmény munkájának megszervezése, a tevékenységek ellenőrzése, a költségvetésben jóváhagyott és megtervezett feladatok eredményes végrehajtásának és gazdaságos megoldásának biztosítása. Az intézmény pénzügyi-számviteli, gazdasági, közbeszerezési, műszaki tevékenységének szervezése, irányítása, ellenőrzése. A gazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó szabályzatok készítése, saját szervezetére és a központilag egységes szabályozásokra vonatkozóan, azok folyamatos karbantartása. Költségvetés, költségvetési beszámolók készítése, évközi adatszolgáltatások, az intézmény tevékenységével összefüggő közbeszerzési feladatok, személyzeti és munkaügyi feladatok szervezése, irányítása. Intézkedések megtétele az intézményi vagyon kezelésére, az eszközök megőrzésére, és rendeltetésszerű működtetésére, hasznosítására.
Az intézmény és az ellátási körbe tartozó intézmények esetében a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok folyamatos figyelése, betartásának ellenőrzése, ellenőriztetése. A gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása, a bizonylati- és okmányfegyelem betartása és betartatása. Az intézményi gazdálkodás törvényességének, a hatékony és eredményes feladat ellátás megvalósításának folyamatos ellenőrzése. Az ellátási körbe tartozó költségvetési szervek tevékenységének segítése folyamatos információadással és egyeztetéssel. Külső szervezetek számára készített adatszolgáltatások szervezése, ellenőrzése, bevallások, statisztikai jelentések készíttetése. Pályázatok figyelése, a pályázatok elkészítése, az elszámolás lebonyolítása. Kapcsolattartás a fenntartóval, társintézményekkel, egyéb szakhatóságokkal. Ellenőrzésekben való aktív részvétel. Közreműködés a szerződések előkészítésében, megkötésében, valamint a vagyoni jogot vagy kötelezettséget érintő egyéb megállapodások előkészítésében.
Felelős a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő jogszabályok, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései alapján ellátandó feladatok, adatszolgáltatások teljesítéséért.
A költségvetési szerv vezetője a fenntartó felügyelete és ellenőrzése mellett önállóan vezeti, és korlátozás nélkül képviseli a költségvetési szervet, ellátja az alapító okirat szerinti tevékenységeket, munkáltatója a költségvetési szerv közalkalmazottainak, felel az intézmény vagyonkezelésébe adott vagyon rendeltetésszerű használatáért és hasznosításáért, együttműködik a költségvetési szervet érintő önkormányzati döntések meghozatalában, felel a költségvetési szervben folyó szakmai munkáért és a költségvetés végrehajtásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél, valamint a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat intézményeinél munkaviszonyban álló közalkalmazottak juttatási szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, főiskolai vagy egyetemi műszaki, gazdasági vagy jogi szakirányú felsőfokú végzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

        A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, jogi, üzemgazdász, közbeszerzési menedzser, mérlegképes könyvelő végzettség,

        Vezetői tapasztalat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Helyismeret

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű döntési képesség, kiemelkedő kommunikációs és tárgyalóképesség, szakma iránti elkötelezettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket

        Szakmai önéletrajz

        A végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata (közjegyző vagy munkáltató által hitelesített másolat, vagy az okiratok a pályázat benyújtásakor eredetben való bemutatása)

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a megkérését igazoló kérelem másolata

        Nyilatkozat arról, hogy az állás betöltése esetén összeférhetetlenséget eredményező körülmény nem áll fenn, ill. azokat a kinevezés időpontjáig megszünteti

        Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. évi törvény által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat

        A Kjt. alapján a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléshez) és nyílt ülésen történő tárgyalásához

        A korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolások

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Reiszné Naszádi Magdolna nyújt, a 061/305-3256 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat címére történő megküldésével (1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/86218-1/2016 , valamint a beosztás megnevezését: Főigazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat címére történő megküldésével (1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/86218-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: Főigazgató.

vagy

        Személyesen: Reiszné Naszádi Magdolna, Budapest, 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. A földszint 16..

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat szakmai bizottság hallgatja meg, amelynek írásos véleménye alapján a XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a vezetői megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        XV. kerületi Önkormányzat honlapján - (www.bpxv.hu) - 2016. szeptember 19.

        XV. kerületi helyi újságban - Életképek - 2016. szeptember 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Reiszné Naszádi Magdolna a Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály főosztályvezetője nyújt a 061/305-3256-os telefonszámon, személyesen munkanapokon ügyfélfogadási időben (H: 13.30-18.00, SZ: 8.00-16.30, P: 8.00-11.30). A pályázatok benyújtásának módja és helye: zárt borítékban, két eredeti példányban, amelyből az egyik példányt nem kérjük összefűzni).
postai úton: a Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály (1153 Budapest XV. kerület, Bocskai u. 1-3.) számára címezve. A postai úton feladott pályázatoknak 2016. október 20-ig be kell érkeznie.
vagy
személyesen: a pályázatokat munkanapokon, legkésőbb 2016. október 20-án 16.30 óráig kell benyújtani a XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztályra (1153 Budapest, Bocskai u. 1-3. A épület földszint 16. szoba) Reiszné Naszádi Magdolna főosztályvezető részére. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 5/86218-1/2016 azonosító számot, valamint a pályázat megnevezését: Gazdasági Működtetési Központ főigazgató magasabb vezetői pályázat.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bpxv.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 19.

ID: 2731301   Megjelentetés dátuma: 2016.09.20.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.