Intézményvezető

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Hegyvidéki Szociális Központ

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. december 1-jétől 2021. november 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1126 Budapest, Böszörményi út 20.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gondoskodik az Alapító Okiratban előírt tevékenységek ellátásáról, a jogszabályban meghatározott követelmények teljesítéséről.
Felelős az intézmény szabályszerű működtetésért.
Gyakorolja a munkáltatói jogokat.
Szervezi és ellenőrzi az intézmény szakmai munkáját.
Kidolgozza és elkészíti a jogszabályokban és a fenntartó által előírt szabályzatokat, terveket, szakmai programokat.
Elkészíti az intézmény éves költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének 3. vagy 8.1. pontjában előírt felsőfokú képesítés.

        Szociális szakvizsga.

        Legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő szakmai gyakorlat.

        Magyar állampolgárság.

        Büntetlen előélet.

        Cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz.

        Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

        Képesítést igazoló okiratok hitelesített másolata (az okiratok bemutatása is lehetséges).

        Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetői program.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik, a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek [Kjt.] a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3/A. §-a szerint nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Mária nyújt, a 06-1/224-5900/5388 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat címére történő megküldésével (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VII/92441/4/2016 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat címére történő megküldésével (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VII/92441/4/2016, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról – az előkészítő bizottság véleményének ismeretében – a pályázati határidő lejártát követő első ülésén az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Hegyvidék Újságban - 2016. szeptember 20.

        Hegyvidék honlapján - 2016. szeptember 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hegyvidek.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 24.

ID: 2735870   Megjelentetés dátuma: 2016.09.25.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.