Intézményvezető

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Újbudai Humán Szolgáltató Központ

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. január 1-től 2021. december 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 Budapest, Bogdánfy Ödön utca 7. d

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Intézményvezetői- és munkáltatói jogkörbe tartozó feladatok teljes körű ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklete 1. pontjában az intézményvezetőre meghatározott képzettségek valamelyike és a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bek. foglaltak szerinti a gyermekvédelem vagy a szociális ellátás területén szerzett szakmai gyakorlat,

        szakmai képesítést igénylő a gyermekvédelem vagy a szociális ellátás területén betöltött munkakörben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

        felsőfokú képesítés, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakami feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. melléklet 1. pontjában az intézményvezetőre meghatározott képzettségek valamelyike és a257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti a gyermekvédelem vagy a szociális ellátás területén szerzett szakmai gyakrolat

        legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő a gyermekvédelem vagy a szociális elltás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

        a Kjt. 41-44. §-ai szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

        szociális szakvizsga megléte

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepedett személy.

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség, pontos precíz munkavégzés, szakmai elkötelezettség.,

        Kiváló szintű szakmai ismeret, együttműködő képesség, nagyfokú munkabírás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajza

        a végzettséget igazoló okiratok másolata (közjegyző vagy a munkáltató által hitelesített másolat, vagy az okiratok a pályázat benyújtásakor eredetben való bemutatása),

        a gyermekvédelem vagy a szociális ellátás területén szerzett szakmai gyakorlat igazolása

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program (Kjt. 20/A § (5) a) pont)

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására

        az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. tv. által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat

        nyilatkozat arról, hogy az állás betöltése esetén összeférhetetlenséget eredményező körülmény nem áll fenn, illetve azokat a kinevezése időpontjáig megszünteti

        a pályázó nyilatkozata arról - a Kjt. 20/A. § (5) b) pontja alapján -, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárásal összefüggésben szükséges kezeléséhez, valamint a pályázati anyagnak a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához hozzájárul

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt

        a pályázó nyilatkozata a közalkalmazotti jogviszony 3 hónapos próbaidejének elfogadásáról

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy mi a legkorábbi időpont, amikor a munkakör betöltését vállalni tudja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mayer Péter nyújt, a +36-1-372-3410 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata címére történő megküldésével (1113 Budapest, Zsombolyai utca 4. Humánszolgálati Igazgatóság ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IV-13/2016 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata címére történő megküldésével (1113 Budapest, Bocskai út 39-41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IV-13/2016, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

        Személyesen: Humánszolgálati Igazgatóság/Szociális és Egészségügyi Osztály, Budapest, 1113 Budapest, Zsombolyai utca 4. 1/ 106.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után, a pályázati kiírásnak megfelelt jelentkezőket eseti bizottság hallgatja meg, majd a bizottság javaslata alapján Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete dönt az intézményvezető személyét illetően. A pályázók a döntést követően írásban kapnak értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Újbuda honlap - 2016. szeptember 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujbuda.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 30.

ID: 2745954   Megjelentetés dátuma: 2016.10.01.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.