Igazgató (magasabb vezető)

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Jókai Mór Művelődési Központ

magasabb vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.01.01.-2021.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2040 Budaörs, Szabadság út 26.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkakör: közművelődési szakember I. közművelődési szakember II. Az önállóan működő, de nem önállóan gazdálkodó Jókai Mór Művelődési Központ vezetése, és annak alapító okiratában és a 40/2011. (IX. 27.) ÖKT rendelettel módosított, a helyi közművelődési tevékenység ellátásáról szóló 67/2004. (XII. 01.) ÖKT rendeletben felsorolt közművelődési feladatok ellátása. A Művelődési Központ vezetői irányítása és együttműködés kialakítása a Budaörsi Latinovits Színházzal. A helyi közművelődési feladatellátás irányítása összhangban a város kulturális koncepciójával, továbbá az intézmény hatékony és takarékos működtetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) bérezés a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 1. melléklet szerint.
Vezetői pótlék a Korm. rendelet 3. melléklete (3.1.12) alapján 225% rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, felsőfokú közművelődési végzettség vagy szakképzettség,

        büntetlen előélet

        a munkakör ellátáshoz szükséges magyar nyelvtudás

        A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló

        150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdés a), c), d) pontjai alapján, közművelődési intézményben az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki:

        a) rendelkezik aa) felsőfokú közművelődési végzettséggel és szakképzettséggel vagy, ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,

        c) a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) alpontban megnevezett szakvizsgájának megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és

        d) kiemelkedő közművelődési tevékenységet végez

        A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (2) bekezdése értelmében a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        vezetői gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázathoz csatolni kell: • A pályázó szakmai önéletrajzát • Három hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítványt • Az iskolai végzettségről szóló okirat, bizonyítvány másolatát • A közművelődési intézményvezetői tanfolyam elvégzését igazoló okiratot • A helyzetelemzésre épülő, az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői és szakmai programot • Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul-e, hogy pályázatát az elbíráló testületek nyílt ülésen tárgyalják

        • Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zsák András nyújt, a 0623447803 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2040 Budaörs, Szabadság út 134. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VI/6005/2016 , valamint a beosztás megnevezését: Igazgató (magasabb vezető).         Postai úton, a pályázatnak a Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2040 Budaörs, Szabadság út 134. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VI/6005/2016, valamint a munkakör megnevezését: Igazgató (magasabb vezető).

vagy

        Elektronikus úton Polgármesteri Kabinet részére a kabinet@budaors.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Zsák András, Pest megye, 2040 Budaörs, Szabadság út 134. 3. 304..

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat, a pályáztató által összehívott szakmai bizottság és a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság előzetes szakmai véleménye alapján Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        budaors.hu - 2016. szeptember 19.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 24.

ID: 2735867   Megjelentetés dátuma: 2016.09.25.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.