Igazgató

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ

Igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1222 Budapest, Nagytétényi út 31-33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vezetői feladatok: - az intézményben a munkáltatói jogok gyakorlása, - a gazdálkodás szabályszerű rendjének és folyamatos vitelének megszervezése, - az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működésének biztosítása, Az intézményi állomány csoport- és csapatszellemének folyamatos fenntartása, A fenntartó önkormányzat kulturális stratégiájának, közművelődési koncepciójának végrehajtása, fejlesztési javaslatok kidolgozása, együttműködés a fenntartó illetékes szervezeti egységeivel, Legyen alkalmas arra, hogy az általa vezetett közművelődési intézmény az alábbi feladatokat magas színvonalon elláthassa: - a kerület közművelődési igényeinek felmérése, művészeti értékeinek feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, különös tekintettel a nemzetiségi és más kisebbségi kulturális hagyományokra, - együttműködés a kerület intézményrendszerével, a kulturális tevékenységet kifejtő civil szervezetekkel, egyházi intézményekkel, - az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, - öntevékeny, önképző tanfolyamok, képzési lehetőségek megszervezése, felkarolása, - a szabadidő értékes, tartalmas, színvonalas eltöltéséhez minőségi színtér biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy felsőfokú munkaköri szakvizsgájának megfelelő feladatkörben szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat, és kiemelkedő közművelődési tevékenység végzése,

        A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

        A magasabb vezetőnek a megbízását követő két éven belül a kultúráért felelős miniszter által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni.

        A magasabb vezető mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy fent említett tanfolyamot a vezetői megbízását megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.

        Büntetlen előélet,

        Tizennyolcadik életév betöltése

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,

        A Kjt. 20. §-ában foglaltaknak való megfelelés,

        A munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Települési/kistelepülési önkormányzatok fenntartásában működő közművelődési intézmény vezetésben szerzett gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

        Kiemelkedő kommunikációs és szervezőképesség,

        Átlagon felüli írásos és szóbeli kifejezőkészség,

        Empatikus konfliktuskezelési képesség,

        Csapatszellem képességének kialakítása és fenntartása,

        Döntési képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó részletes szakmai életrajza

        Iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratának/okiratainak másolata

        Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai program

        Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        Nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a Képviselő-testület megismerje, és abba betekintsen

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Diófási Gabriella igazgató-helyettes és Gadácsi Miklós társadalompolitikai koordinátor nyújt, a 06-1/226-0559, 06-1/229-2611/226 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (1221 Budapest, Városház tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 22501/2016/XVI , valamint a munkakör megnevezését: Igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (1221 Budapest, Városház tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 22501/2016/XVI, valamint a munkakör megnevezését: Igazgató.

vagy

        Elektronikus úton "Klauzál Gábor Budafok-Tétény Művelődési Központ igazgató" jeligével a Polg. Hiv. Humánp.Csoport részére a palyazat@bp22.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.budafokteteny.hu

        Városházi Híradó

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázó határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel, közművelődési szakember munkakörben, igazgató beosztás ellátására határozott idejű magasabb vezetői megbízással lesz foglalkoztatva. A kinevezés és vezetői megbízás feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 16.

ID: 2816670   Megjelentetés dátuma: 2016.11.17.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.