Igazgató

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete

Igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1222 Budapest, Nagytétényi út 31-33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vezetői feladatok:
- az intézményben a munkáltatói jogok gyakorlása,
- a gazdálkodás szabályszerű rendjének és folyamatos vitelének megszervezése,
- az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működésének biztosítása, Az intézményi állomány csoport- és csapatszellemének folyamatos fenntartása, A fenntartó önkormányzat kulturális stratégiájának, közművelődési koncepciójának végrehajtása, fejlesztési javaslatok kidolgozása, együttműködés a fenntartó illetékes szervezeti egységeivel,
Legyen alkalmas arra, hogy az általa vezetett közművelődési intézmény az alábbi feladatok magas színvonalú ellátása:
- a kerület közművelődési igényeinek felmérése, művészeti értékeinek feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, különös tekintettel a nemzetiségi és más kisebbségi kulturális hagyományokra,
- együttműködés a kerület intézményrendszerével, a kulturális tevékenységet kifejtő civil szervezetekkel, egyházi intézményekkel, - az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, - öntevékeny, önképző tanfolyamok, képzési lehetőségek megszervezése, felkarolása,
- a szabadidő értékes, tartalmas, színvonalas eltöltéséhez minőségi színtér biztosítása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet előírásai alapján rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga. A felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy felsőfokú munkaköri szakvizsgájának megfelelő feladatkörben szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat, és kiemelkedő közművelődési tevékenység végzése. A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

        A magasabb vezetőnek a megbízását követő két éven belül a kultúráért felelős miniszter által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni.

        A magasabb vezető mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy fent említett tanfolyamot a vezetői megbízását megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja

        Büntetlen előélet

        Tizennyolcadik életév betöltése

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz

        A Kjt. 20. §-ában foglaltaknak való megfelelés

        A munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Települési/kistelepülési önkormányzatok fenntartásában működő közművelődési intézmény vezetésben szerzett gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

        Kiemelkedő kommunikációs és szervezőképesség,

        Átlagon felüli írásos és szóbeli kifejezőkészség,

        Empatikus konfliktuskezelési képesség,

        Csapatszellem képességének kialakítása és fenntartása,

        Döntési képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó részletes szakmai életrajza

        Iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratának/okiratainak másolata

        Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai program

        Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        Nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a Képviselő-testület megismerje, és abba betekintsen

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Diófási Gabriella igazgató-helyettes és Gadácsi Miklós társadalompolitikai koordinátor nyújt, a 06-1/226-0559, 06-1/229-2611/226 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (1221 Budapest, Városház tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19126/2016/XVI , valamint a munkakör megnevezését: Igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (1221 Budapest, Városház tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19126/2016/XVI, valamint a munkakör megnevezését: Igazgató.

vagy

        Elektronikus úton Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportja részére a palyazat@bp22.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.budafokteteny.hu

        Városházi Híradó

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázó határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel, közművelődési szakember munkakörben, igazgató beosztás ellátására határozott idejű magasabb vezetői megbízással lesz foglalkoztatva. A kinevezés és vezetői megbízás feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 22.

ID: 2735283   Megjelentetés dátuma: 2016.09.23.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.