Intézményvezető

Biatorbágy Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Juhász Ferenc Művelődési Központ
Juhász Ferenc Művelődési Központ

Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ellátja a Juhász Ferenc Művelődési Központ vezetését a hatályos jogszabályok szerint. Irányítja és ellenőrzi az intézmény dolgozóinak munkáját; biztosítja az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működését; együttműködik a fenntartó önkormányzat illetékes szervezeti egységeivel, a város intézményeivel, a kulturális tevékenységet végző civil szervezetekkel, egyházakkal; megszervezi az öntevékeny, önképző tanfolyamokat, képzési lehetőségeket; támogatja az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységét; képviseli az intézményt az állami, társadalmi, szervezetek és magánszemélyek előtt.; megszervezi a szerződésben vállalt rendezvényeket, gondoskodik a kiadványok megfelelő tartalommal és formátumban való megjelenéséről.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) gondoskodik a kiadványok megfelelő tartalommal és formátumban való megjelenéséről. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Közművelődési,

        • Felsőfokú közművelődési végzettségnek és szakképzettségnek megfelelő feladatkörben vagy az első po - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        • Felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga

        • A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézmény-vezető tanfolyam eredményes elvégzésének okirattal való igazolása;

        • Felsőfokú közművelődési végzettségnek és szakképzettségnek megfelelő feladatkörben vagy az első pontban hivatkozott szakvizsgának megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlat

        • Kiemelkedő közművelődési tevékenység

        • Büntetlen előélet; • Cselekvőképesség; • Magyar állampolgárság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • Fényképpel ellátott – a jogszabályban meghatározottak szerinti legalább öt év szakmai gyakorlatot igazoló – részletes szakmai önéletrajz;

        • Az intézmény vezetésére vonatkozó – a település hagyományaihoz, szellemi és tárgyi értékeihez, színes civil életéhez és a közelmúlt kisvárosi demográfiai változásaihoz tartalmilag illeszkedő - program szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel

        • „A létrejövő új Juhász Ferenc Művelődési Központ szakmai koncepciója, személyi, szervezeti és műszaki technikai kihívásai” - témakör részletes írásbeli kifejtése

        • Személyes indíttatásának kifejtése a feladat ellátására vonatkozóan

        • Végzettséget igazoló dokumentumok másolata • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        • Nyilatkozat arról, hogy - a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek; - hozzájárul a pályázatban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez; - nyertes pályázóként vagyonnyilatkozatot tesz; - nyertes pályázóként nyilatkozik, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tresó Zoltán és Balog Gábor nyújt, a 06-23-310-174/238 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Biatorbágy Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2051 Biatorbágy, Baross Gábor Utca 2/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR-161/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Biatorbágy Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2. A ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR-161/2016, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

vagy

        Személyesen: , Pest megye, 2015 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A szakértői bizottsági meghallgatást és véleményezést követően Oktatási és Kulturális Bizottság személyesen is meghallgatja a pályázót. A bizottság javaslatára a végleges döntést a Képviselő-testület hozza meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.biatorbagy.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 11.

ID: 2763456   Megjelentetés dátuma: 2016.10.12.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.