Intézményvezető

Biatorbágy Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2051 Biatorbágy, Mester utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Szociális,

        felsőf.végzv.felsőf.szakm.képesítésigénylőagyermekvéd.aszociálisellát.eüiellát.közoktatásterületén - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        • Büntetlen előélet; • Cselekvőképesség; • Magyar állampolgárság.

        • Felsőfokú szakirányú iskolai végzettség, illetve szakképzettség a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998 (IV.30) NM rendelet 3. §. valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(1.7.) SzCsM rendelet 6. §. előírásai szerint,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • Részletes szakmai önéletrajz,

        • Munkakör ellátására vonatkozó elképzelései

        • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igazolás elindítását igazoló dokumentum másolata,

        • A végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatát

        • A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és abban szereplő személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul.

        • A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tarjáni István - Polgármester nyújt, a 06- 23-310-174 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Biatorbágy Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2051 Biatorbágy, Baross Gábor Utca 2/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR-159/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Biatorbágy Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2. A ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR-159/2016, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

vagy

        Személyesen: , Pest megye, 2015 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága külsős szakértővel kiegészülve véleményezi, amely a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen meghallgatja. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el a pályázatokat a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első képviselő-testületi ülésen. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.biatorbagy.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761526   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.