Intézményvezető

Biatorbágy Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Biatorbágyi Karikó János Könyvtár
Biatorbágyi Karikó János Könyvtár

Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2051 Biatorbágy, Szabadság út 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Biatorbágyi Karikó János Könyvtár egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, takarékos és hatékony gazdálkodásáért. Megbízatása alatt gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményi dolgozók felett, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Felelős az intézmény alapító okiratában meghatározott önkormányzati közszolgáltatások biztosításának ellátásáért. Felel az intézmény gazdálkodásának rendjéért, megbízatása alatt az éves költségvetés időarányos betartásáért, a költségvetési bevételek teljesítéséért. Képviseli a könyvtárat, mint önkormányzati közszolgáltatást, nyújtó intézményt. A könyvtár feladatellátására vonatkozóan munkatervet készít. Gondoskodik a törvényesség és munkafegyelem megtartásáról, eljár a hatáskörébe utalt minden egyéb ügyben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) és munkafegyelem megtartásáról, eljár a hatáskörébe utalt minden egyéb ügyben. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Közművelődési,

        • Felsőfokú szakirányú végzettségnek és szakképzettségnek megfelelő feladatkörben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        2009 után szerzett főiskolai könyvtárosi képzettség esetén legalább tíz éves szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        • Büntetlen előélet; • Cselekvőképesség; • Magyar állampolgárság.

        • Egyetemei szakirányú végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy főiskolai könyvtárosi képzettség;

        • A betöltendő magasabb vezetői megbízás feltétele: magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • Fényképpel ellátott – a jogszabályban meghatározottak szerinti legalább öt év szakmai gyakorlatot (vagy 10) igazoló – részletes szakmai önéletrajz

        • Az intézmény vezetésére vonatkozó program szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel

        • Személyes indíttatásának kifejtése a feladat ellátására vonatkozóan

        • Végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        • Nyilatkozat arról, hogy - a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek; - hozzájárul a pályázatban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez; - nyertes pályázóként vagyonnyilatkozatot tesz; - nyertes pályázóként nyilatkozik, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

        - nyilatkozat arról, hogy a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó könyvtári intézmény-vezető tanfolyam eredményes elvégzését a megbízást követő két éven belül okirattal igazolja;

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tresó Zoltán és Balog Gábor nyújt, a 06-23-310-174/238 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Biatorbágy Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2051 Biatorbágy, Baross Gábor Utca 2/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR-160/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Biatorbágy Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2. A ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR-160/2016, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

vagy

        Személyesen: , Pest megye, 2015 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az Oktatási és Kulturális Bizottság személyesen is meghallgatja a pályázót kiegészülve egy országos szakmai szervezet képviselőjével. A bizottság javaslatára a végleges döntést a Képviselő-testület hozza meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.profession.hu - 2016. október 7.

        www.biatorbagy.hu - 2016. október 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.biatorbagy.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761501   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.