Igazgató

Berente Község Önkormányzata

A munkavégzés helye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Munkaidő
teljes munkaidő

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

Berente Község Önkormányzata

                           

a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Berentei Művelődési Ház és Könyvtár

Berentei Művelődési Ház és Könyvtár igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. január 01-től – 2021. december 31-ig szól.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3704 Berente, Esze Tamás utca 18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közművelődési szakember munkakör betöltése mellett közművelődési közfeladatot ellátó költségvetési intézmény vezetése, irányítása. Közművelődési események, tevékenységek szakmai, szervezési, irányítási és ellenőrzési feladatainak ellátása. Közművelődési és közösségfejlesztő programok, klubfoglalkozások, tanfolyamok, vásárok, gyermek-, és családi programok, társadalmi és nemzeti ünnepekhez kapcsolódó események, nagyrendezvények szervezési feladatainak ellátása. Előadó- művészeti események, kiállítások, fesztiválok, kiemelt rendezvények előkészítése, szervezése és lebonyolítása. A szakmai feladatokhoz és a működéshez kapcsolódó adminisztratív tevékenységek elvégzése, szerződések előkészítése, beszámolók, költségvetéstervek készítése. Az eseményekhez kötődő kommunikációs anyagok elkészítése, kihelyezése. Pályázatok figyelése, pályázatok írása. Pályázati tevékenység koordinációja, a pályázatok nyilvántartása, a projektek menedzselése, nyomon követése. Kapcsolattartás a közreműködőkkel, partnerekkel, szervezetekkel, intézményekkel, egyházakkal, vállalkozókkal, civil szervezetekkel, oktatási intézményekkel. A költségvetési szerv irányítója és egyszemélyes felelőse az intézményvezető, aki a hatályos jogszabályok, a fenntartó és irányító szerv előírásai, valamint az Intézményi szabályzatok keretei között önállóan és egyszemélyi felelősséggel irányítja az Intézmény valamennyi szervezeti egységét, és dönt az Intézményt érintő kérdésekben. Felelős az irányítása alatt álló szervezet törvényes működéséért, a jogszabályok betartásáért. Felügyeli az Intézmény kulturális programtervét, költségvetését, kommunikációs stratégiáját és gondoskodik ezek megvalósításáról. Felelős az Intézmény szakmai munkájának megfelelőségéért. Elkészíti az Intézmény SzMSz-ét, felterjeszti jóváhagyásra a fenntartói jogokat e tárgyban gyakorló szervhez. Elkészíti az Intézmény szakmai beszámoló jelentéseit és azokat megküldi jóváhagyásra az irányítói jogokat gyakorló szervhez. Gyakorolja a munkáltatói jogokat. Megállapítja az Intézmény munkarendjét, ügyvitelét, alkalmazottainak munkaköri feladatait. Gondoskodik az Intézmény működéséhez szükséges szabályzatok elkészítéséről, azok betartásáról illetve betartatásáról. Ellátja mindazon feladatokat, amelyekkel az irányítói jogokat gyakorló szerv megbízza, illetve amelyeket valamely jogszabály előír. Képviseli az Intézményt a felettes és külső szerveknél.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Közművelődési szakember I., II.; vagy főkönyvtáros, könyvtáros, informatikus könyvtáros ,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        - Felsőfokú szakirányú végzettség és szakképzettség a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdés a) pontja, vagy a 6/B. § (1) bekezdés a) pontja szerint.

        - A 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) c) pontjában előírt felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének megfelelő feladatkörben szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat; vagy a 6/B. § (1) c) pontjában a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves, 2009 után szerzett főiskolai könyvtárosi képzettség esetén legalább tíz éves szakmai gyakorlat.

        - A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. - kiemelkedő közművelődési tevékenység

        - a magasabb vezetői megbízást követő két éven belül a Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/G.§ (1) bekezdésében előírt, a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújt

        nyújtó tanfolyamot el kell végezni, és az azt igazoló okiratot a munkáltatónak be kell mutatni. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni. A pályázó mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól, ha a jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a tanfolyamot a vezetői megbízását megelőzően elvégezte, és okirattal igazolja.

        - büntetlen előélet, cselekvőképesség, a Kjt. 20.§ (2) bekezdés d) pontja szerinti büntető eljárás hatálya alatt ne álljon, - magyar állampolgárság, - ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt, - vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, - magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyt létesít, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        hasonló munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        hasonló munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - szakmai önéletrajz, a pályázó pontos személyi, valamint eddigi munkahelyei és munkakörei napra pontos adataival.

        - iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

        - a megbízás időtartamára vonatkozó szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések és az intézmény vezetésére vonatkozó program,

        - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G. § (1) bekezdésében előírt tanfolyam elvégzését igazoló okirat, annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül a tanfolyamot elvégzi,

        - szakmai gyakorlatot igazoló munkaügyi okmányok másolata,

        - 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (4) és (5) bekezdése alapján, a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

        - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, - a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére a pályázati anyaga tartalmának megismeréséhez,

        - a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére a pályázati anyaga tartalmának megismeréséhez, - a pályázó nyilatkozata, hogy a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,

        - a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülés keretében tárgyalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Istvánné nyújt, a 0848411-435 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Berente Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3704 Berente, Esze Tamás utca 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1886/2017 , valamint a munkakör megnevezését: igazgató .         Postai úton, a pályázatnak a Berente Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3704 Berente , Esze Tamás út 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1886/2017 , valamint a munkakör megnevezését: igazgató .

vagy

        Elektronikus úton Roza László István részére a [email protected] E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Tóth Istvánné , Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3704 Berente, Esze Tamás utca 18. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Kjt-ben, valamint a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendeletben meghatározott személyekből álló bizottság véleményezi. A pályázatokról a Képviselő-testület dönt. Közalkalmazotti munkakörre vonatkozó kinevezés esetén a kinevezés az alap közalkalmazotti jogviszony szerinti közművelődési szakember munkakörre – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 4 hónap próbaidő kikötésével történik. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást minden indokolás nélkül eredmén

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.berente.hu - 2017. november 3.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.berente.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 6.

ID: 3236141   Megjelentetés dátuma: 2017.11.07.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.