Jogtanácsos

Belügyminisztérium

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Belügyminisztérium
Peres Képviseleti és Szerződés-előkészítő Főosztály

jogtanácsos

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Korm. rendelet 3. számú melléklet 60. pont: Jogi képviseleti feladatkör.

Ellátandó feladatok:

- Ellátja a minisztérium és a miniszter jogi - peres és nemperes eljárásokban történő - képviseletét; e képviseleti tevékenységét a minisztérium és a miniszter hatáskörében hozott határozatok bírósági felülvizsgálata során indult közigazgatási perekben, valamint a minisztérium működéséből adódó társadalombiztosítási, munka-, cég-, polgári jogi, ingatlanjogi, gazdasági jogi stb. ügyekben (peres és nemperes eljárásokban) az illetékes szakmai hivatali egységekkel együttműködve végzi,
- Közreműködik a minisztérium hivatali egységei által előkészített szerződések, valamint a minisztérium hatáskörébe tartozó okiratok elkészítésében, megkötésében és jogi ellenjegyzéssel látja el a jogszabály és közjogi szervezetszabályozó eszköz által meghatározott feltételekkel,
- Végzi az e szerződésekhez, valamint az alapító és egyéb okiratokhoz kapcsolódó peren kívüli eljárási cselekményeket, nyilvántartást vezet az általa jogi ellenjegyzéssel ellátott szerződésekről, okiratokról,
- Ellátja a minisztérium szakmai felügyelete alatt álló gazdasági társaságok működéséből eredő, minisztérium és miniszter hatáskörébe tartozó cégeljárási feladatokat,
- Közreműködik a minisztérium hatáskörébe tartozó közbeszerzési eljárások során megkötésre kerülő szerződések jogszabályba foglalt feltételeinek kialakításában,
- Részt vesz a gazdasági és egyéb döntések, intézkedések jogi szempontú előkészítésében és végrehajtásában,
- Ellát minden olyan jogi feladatot, amely jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz alapján a feladatkörébe tartozik.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- A jogi képviselet ellátása során az előkészítés folyamatában beszerzi a szükséges iratokat, bizonyítékokat; keresetet vagy egyéb előkészítő iratot, beadványt szerkeszt és terjeszt elő. - A képviseletet önállóan látja el, amennyiben szükséges jogorvoslati beadványokat készít, illetve rendkívüli jogorvoslatra tesz javaslatot. - Ellátja a jogerős határozatokban foglalt, a minisztériumot érintő követelések kifizetésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. - Külön megbízás alapján ellátja a minisztériumi szervek és az önálló belügyi szervek jogi képviseletét. - A szerződések jogi vizsgálata tekintetében: polgári jogi és támogatási szerződések véleményezése, előkészítése, jogi ellenjegyzése. - A BM által lefolytatott – költségvetési vagy uniós társfinanszírozású –közbeszerzési eljárások tekintetében: a közbeszerzési eljárások előkészítésében, illetőleg az előkészítő és bíráló bizottság jogi szakértelmet biztosító tagjaként a közbeszerzési eljárások lebonyolításban történő részvétel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, jogász végzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        jogi szakvizsga,

        önálló munkavégzés, pontosság, felelősségtudat, együttműködési képesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közbeszerzési szakjogászi, OKJ-s közbeszerzési referens képzettség,

        Ügyvédi Irodában szerzett szakmai tapasztalat,

        Központi közigazgatási területen szerzett szakmai tapasztalat,

        Az Európai Unió által társfinanszírozott projektek terén szerzett tapasztalat,

        idegen nyelv ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes fényképes szakmai önéletrajz (telefon és e-mail elérhetőség megjelölésével),

        motivációs levél,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban szereplő adatokat az eljárásban részt vevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Antal Renáta nyújt, a renata.antal@bm.gov.hu vagy 361/441-1387 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Belügyminisztérium címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BM/12899-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: jogtanácsos.         Postai úton, a pályázatnak a Belügyminisztérium címére történő megküldésével (1051 Budapest, József Attila utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BM/12899-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: jogtanácsos.

        Elektronikus úton dr. Szerencsi Judit részére a judit.szerencsi@bm.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előszűrés az önéletrajzok és motivációs levelek alapján történik. A pályázat nyerteséről a BM szabályozási és koordinációs helyettes államtitkárának javaslata alapján a BM közigazgatási államtitkára dönt. A pályázókat elektronikus úton értesítjük a pályázat eredményéről. A nyertes pályázó legkésőbb a munkakör betöltésekor köteles a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt eredetben vagy az igazolást az erkölcsi bizonyítvány igényléséről benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázaton kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 29.

ID: 2744661   Megjelentetés dátuma: 2016.09.30.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.