Épületgépész szakoktató

Békéscsabai Szakképzési Centrum Trefort Ágoston Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Békéscsabai Szakképzési Centrum Trefort Ágoston Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Épületgépész szakoktató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.01.25.-2017.07.15. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5600 Békéscsaba, Puskin tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott pedagógus munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátása. A tantárgy-felosztásban meghatározott órák, foglalkozások megtartása; felzárkóztatás, tehetséggondozás, érettségiztetés; elektronikus napló vezetése; a tanulók folyamatos értékelése; tanítással kapcsolatos adminisztratív feladatok végzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 3. melléklete szerint: Az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,

        felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

        foglalkoztatás esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (Kjt. 20. §. 1-5 bek.)

        foglalkozás egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hűtéstechnikai gyakorlat

        B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével)

        az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

        motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz

        a pályázat beadási határidejét követően a pályázati anyaghoz kapcsolódó hiánypótlásra nincs lehetőség

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 25. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Mihály igazgató nyújt, a +36-20/378-8748 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Békéscsabai Szakképzési Centrum Trefort Ágoston Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Puskin tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: C-11/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Épületgépész szakoktató .         Postai úton, a pályázatnak a Békéscsabai Szakképzési Centrum Trefort Ágoston Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: C-11/2017, valamint a munkakör megnevezését: Épületgépész szakoktató .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Békéscsabai Szakképzési Centrum honlapja - 2017. január 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el. A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa, bármiféle jogi és / vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bszc.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 8.

ID: 2882374   Megjelentetés dátuma: 2017.01.09.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.