Intézményvezető

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Békéscsabai Életfa Idősek Otthona

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5600 Békéscsaba, Lencsési út 85. .

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gyakorolja a közalkalmazottak és munkavállalók felett a munkáltatói jogokat, tervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény feladatainak ellátását, tevékenységével biztosítja az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működését, biztosítja az intézmény zavartalan működését, színvonalas szakmai munkáját, közreműködik a feladatkörébe tartozó testületi, polgármesteri döntésekkel kapcsolatos döntések végrehajtásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        a Kjt. 20.§ (2) – (2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés,

        a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete (8.2 pont) szerinti végzettség,

        legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

        a magasabb vezető, vezető beosztásra történő megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,

        magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, a közalkalmazott által betölthető munkakör szociális és mentálhigiénés szakember.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Vezetői gyakorlat, legalább egy idegen nyelv ismerete, szociológus, szociálpolitikus, szociális munkás végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó részletes szakmai önéletrajza, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,

        iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata, szakmai gyakorlat igazolása, az intézmény vezetésére vonatkozó részletes szakmai program,

        arról szóló nyilatkozat, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá ahhoz, hogy pályázati anyagát a szakmai-szakértői bizottság és a Közgyűlés megismerhesse, és abba betekinthessen.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Komán Ágnes és Dr. Tőgye Ildikó osztályvezető nyújt, a 06-66/523-814, 06-66/523-820 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XII. 709/2016. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XII. 709/2016., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

        Személyesen: Dr. Komán Ágnes osztályvezető, Békés megye, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a pályázat előkészítője által felkért szakmai-szakértői bizottság, valamint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága véleményezi, majd a pályázatokról a Közgyűlés dönt. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bekescsaba.hu

        www.behir.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.csabaieletfa.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 1.

ID: 2870590   Megjelentetés dátuma: 2017.01.02.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.