Igazgató (intézményvezető)

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény

igazgató (intézményvezető) (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5600 Békéscsaba, Bajza utca 35.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gyakorolja a közalkalmazottak és munkavállalók felett a munkáltatói jogokat, tervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény feladatainak ellátását, tevékenységével biztosítja az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működését, közreműködik a feladatkörébe tartozó testületi, polgármesteri döntésekkel kapcsolatos döntések végrehajtásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        a Kjt. 20.§ (2) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés,

        felsőfokú iskolai végzettség,

        vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

        3 éves vezetői gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        élelmezési intézménynél szerzett vezetői gyakorlat,

        szakirányú felsőfokú végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó részletes szakmai önéletrajza, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata,

        az intézmény vezetésére vonatkozó részletes szakmai program, arról szóló nyilatkozat, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá ahhoz, hogy pályázati anyagát a szakmai-szakértői bizottság és a Közgyűlés megismerhesse, és abba betekinthessen.

        A benyújtott pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhető harmadik személlyel, erről szóló nyilatkozatot a pályázathoz csatolni szükséges.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Komán Ágnes és Tarné Stuber Éva osztályvezető nyújt, a 06-66/523-814, 06-66/523-823 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XII. 592/2016. , valamint a beosztás megnevezését: igazgató (intézményvezető).         Postai úton, a pályázatnak a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XII. 592/2016., valamint a munkakör megnevezését: igazgató (intézményvezető).

        Személyesen: Dr. Komán Ágnes osztályvezető, Békés megye, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. I. em. 110-es ajtó.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a pályáztató által felkért szakmai-szakértői bizottság véleményezi, majd a pályázatokról a Közgyűlés dönt. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bekescsaba.hu

        www.behir.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.gyermelm.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 27.

ID: 2741569   Megjelentetés dátuma: 2016.09.28.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.