TEGYESZ vezető

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ - Pécs

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ - Pécs
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatért Felelő Intézményvezető Helyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.december 10-től 2021.december 9-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7626 Pécs, Egyetem utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Elkészíti a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat szakmai programját, szabályzatait, a megvalósítandó feladatok éves ütemtervét. A szakmai egység tevékenységéről évente beszámolót készít.
Közvetlenül irányítja a nyilvántartási és elhelyezési csoport, a szakértői bizottság, a gyermekvédelmi gyámi csoportban dolgozókat, a befogadó otthon vezetőjét, az örökbefogadási tanácsadókat, valamint a közvetítő szakmai munkáját.
Segíti, ellenőrzi a gyermekvédelmi gyámsággal kapcsolatos feladatok ellátását.
Kapcsolatot tart a gyámhatósággal, a települési önkormányzatokkal és a gyermekjóléti szolgálatokkal, együttműködik a hatóságokkal.
Az intézményvezető közvetlen munkatársa. Tevékenységéről az intézményvezetőnek számol be. Tagja az intézmény vezetőségének, részt vesz a döntések előkészítésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete szerint: felsőfokú szociális alapvégzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakember, szociálpolitikus-közgazdász, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, szociális menedzser, viselkedéselemző gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, szociális igazgatásszervező oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, jogász, igazgatásszervező, szociális menedzser oklevéllel rendelkező: pedagógus, védőnő,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Szociális- vagy azzal egyenértékű szakvizsga, Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Gyermekvédelmi szakellátásban szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

        Gyors, pontos, megbízható munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A TEGYESZ vezetési elképzeléseire vonatkozó vezetői program, fejlesztési elképzelések; fényképes szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; iskolai végzettséget tanúsító oklevelek másolatai; hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez; nyilatkozat, amely szerint a pályázóval szemben nem áll fenn a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 15.§-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. december 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna nyújt, a +36205160165 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ - Pécs címére történő megküldésével (7626 Pécs, Egyetem utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/2/12/2016 , valamint a beosztás megnevezését: TEGYESZ vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ - Pécs címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/2/12/2016, valamint a munkakör megnevezését: TEGYESZ vezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati bíráló bizottság által történő személyes meghallgatásra kizárólag azon pályázók esetében kerül sor, akik a pályázati feltételként előírt iratokat határidőben, hiánytalanul benyújtják és meghallgatásukat a szakmai bíráló bizottság szükségesnek ítéli.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bmgyk.hu - 2016. november 11.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bmgyk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2812964   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.