Igazgató

Báránd Községi Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár

igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.01.01-2022.12.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4161 Báránd, Kossuth tér 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A település közművelődési tevékenységének, a községi ünnepségek lebonyolításának szervezése. A helyi kiállítások szervezése, pályázatok készítése, könyvtár működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása, helyi újság szerkesztése. Felelős az intézmény működéséért és gazdálkodásáért, - képviseli az intézményt külső szervek előtt, - tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai működését, - gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény összes dolgozójára vonatkozóan, - ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat, - elkészíti és aktualizálja az intézmény SZMSZ-ét és más kötelezően előírt szabályzatait, rendelkezéseit, - kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi - területi és országos szakmai szervekkel, - támogatja az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét, - folyamatosan értékeli a vezetés, a szervezeti egységek, az intézmény tevékenységét, munkáját

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, egyetem a 150/1992. (XI.20.)Korm. rendelet 6/A.§ (1) bekezdésének vagy 6/B.§ (1) bekezdésnek megfelelő végzettség,

        A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési, szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismerteket is nyújtó közművelődési intézmény-vezető tanfolyam eredményes elvégzésének igazolása,

        magyar állampolgárság

        magyar nyelvtudás

        büntetlen előélet

        vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        felnőttoktatás szervező felsőfokú képesítés

        felnőttképzés területén szerzett tapasztalat

        idegennyelvtudás

        helyismeret

        B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

        precizitás,elhivatottság,együttműködési készség,jó kommunikációs képesség, önálló munkavégzés,

        pályázatírásban, lebonyolításban szerzettt gyakorlat,

        kulturális érzékenység és igényesség,

        kiváló szintű szervező és kommunikációs készség, problémamegoldó képesség,kreativiitás, rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéltrajz

        vezetői program

        végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy megkérésének igazolása.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

        pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul-e pályázatának nyilvános ülésen történő tárgyalásához

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kovács Miklós polgármester nyújt, a 06-54-466-030 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Báránd Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (4161 Báránd, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7557-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Báránd Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (4161 Báránd , Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7557-1/2017, valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

        Személyesen: Dr. Kovács Miklós, Hajdú-Bihar megye, 4161 Báránd, Kossuth tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete dönt. Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Báránd Községi Önkormányzat hirdetőtáblája - 2017. szeptember 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.barand.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 7.

ID: 3185160   Megjelentetés dátuma: 2017.09.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.