GEVSZ intézményvezető

Balatonvilágos Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete
GEVSZ

GEVSZ intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.12.01. - 2021.11.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete intézmény-vezetői feladatainak ellátása, az intézmény vezetése, Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntéseinek végrehajtása, az intézmény és részegységei feladatainak koordinálása, szervezése, a Közétkeztetési Intézmény egység-, és a Településüzemeltetési Intézmény egység tevékenységének irányítása, felügyelete, ellenőrzése, az intézmény által ellátandó feladatok koordinálása az önkormányzat rendeletei, döntései, belső szabályzatai és a magasabb rendű jogszabályok előírásai alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezet Alapító Okiratában foglalt területek vezetői, koordinációs feladatai, az intézmény dolgozói vonatkozásában a munkáltatói jogkör gyakorlása. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, településüzemeltetés, zöldterület-kertészeti ismeretek kapcsolódó területei, illetve rokon szakterületek valamelyikén építész-, építő-, kertészmérnök, környezetvédelmi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési, vagy településmérnöki, városgazdasági mérnöki szakképesítés,

        Településüzemeltetés, önkormányzati intézmények működtetése területen szerzett tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        önkormányzati intézmény üzemeltetés területén szerzett vezetői tapasztalat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

        település szerkezetének, területének, meghatározó környezeti tényezőinek ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; igazolása, hogy nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé; a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeknek történő megfelelés hitelt érdemlő igazolása, iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolatai, állás betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata; a legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló munkáltatói igazolás

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fekete Barnabás polgármester nyújt, a 06-30-277-2494 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Balatonvilágos Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2584-2/2016. , valamint a munkakör megnevezését: GEVSZ intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Balatonvilágos Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2584-2/2016., valamint a munkakör megnevezését: GEVSZ intézményvezető.

vagy

        Személyesen: Fekete Barnabás, Kuti Henriett, Somogy megye, 8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázatok benyújtását követő munkaterv szerinti ülésén bírálja el a pályázatokat.
A képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.balatonvilagos.hu - 2016. október 1.

        Világosi Hírmondó helyei újság - 2016. október 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat részeként benyújtandó további iratok, igazolások:
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program a Kjt. 20/A. § (5) bekezdésnek és a szakmai követelményeknek megfelelően; - fényképes részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél;
- a vezetési programja; - bérezésre, javadalmazásra vonatkozó konkrét elképzelés,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléshez és továbbításához, a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez való hozzájárul;
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, és abba betekinthessenek;
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz;
- vezetői engedély fénymásolata.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balatonvilagos.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 1.

ID: 2746212   Megjelentetés dátuma: 2016.10.02.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.