Óvodavezető

Balatonvilágos Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.12.30-tól 2021.12.29-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8171 Balatonvilágos, Iskola utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (továbbiakban: Nkt.) és a tárgyi szakmai előírásoknak megfelelően óvodapedagógus munkakör, valamint az intézmény vezetői feladatainak ellátása, irányítása, különös tekintettel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, 1997. évi XXXI. törvény meghatározott gyermekjóléti alapellátásra vonatkozó előírásokra, valamint az államháztartásról szóló törvényben és annak végrehajtási rendeletében foglaltakra.
Intézményvezetőként ellátja az intézmény alapító okiratában meghatározott széles körű szakmai, pedagógiai, gyermeknevelői munka irányítását. Felel a pedagógiai- gondozási munkáért, az intézmény szakszerű működéséért, a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért. Vezeti a nevelőtestületet, ellenőrzi és irányítja a nevelő és oktató munkát, a rendelkezésre álló költségvetés alapján biztosítja a nevelési- oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Költségvetési szerv vezetőjeként felel az intézmény tevékenységeinek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak megfelelő ellátásáért, az intézmény gazdaságos és hatékony működéséért és gazdálkodásáért, valamint belső kontrollrendszeréért. Kapcsolatot tart az önkormányzattal, iskolával, illetékes Pedagógia szakszolgálattal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, az Nkt. 67. § (1) bekezdés a) pontnak megfelelő, felsőfokú képesítés, Óvodapedagógusi szakképzettség; - pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;,

        pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepedett személy; cselekvőképesség; büntetlen előélet; pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Rendelkezik kisgyermek gondozó munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettséggel,

        óvodapedagógus - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás vezetői engedély; 1-3 év vezetői tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; annak igazolása, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé; a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeknek történő megfelelés hitelt érdemlő igazolása, iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolatai, állás betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata; 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló munkáltatói igazol

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. december 30. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mihályné Bertán Katalin intézményvezető nyújt, a 06-30-405-1273 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Balatonvilágos Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2487-8/2016. , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Balatonvilágos Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2487-8/2016., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

        Személyesen: Fekete Barnabás, Kuti Henriett, Somogy megye, 8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázatok benyújtási határidejét követő ülésen dönt a pályázatok elbírálásáról. A képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.balatonvilagos.hu - 2016. október 1.

        Világosi Hírmondó helyei újság - 2016. október 1.

        Oktatási és Kulturális Közlöny - 2016. október 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat részeként benyújtandó egyéb iratok, igazolások:
az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program a Kjt. 20/A. § (5) bekezdésnek és a szakmai követelményeknek megfelelően; fényképes részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél;
a vezetési programja;
a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléshez és továbbításához, a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez való hozzájárul;
a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, és abba betekinthessenek;
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz;
vezetői engedély fénymásolata. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 2487-8/2016., valamint a munkakör megnevezését: „ÓVODAVEZETŐ”. A személyes meghallgatás várható időpontja: 2016. november 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balatonvilagos.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 1.

ID: 2746211   Megjelentetés dátuma: 2016.10.02.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.