Pedagógiai asszisztens

Angyalkert Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Angyalkert Óvoda

pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4028 Debrecen, Ótemető utca 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Segíti az óvodapedagógusok munkáját, közreműködik az óvodai csoportfoglalkozások előkészítésében, megvalósításában. Részt vesz az óvodai, óvodán kívüli programok szervezésében és szerepet vállal azok lebonyolításában. Segítséget nyújt a kisebb gyerekek öltöztetésében, étkeztetésében, valamint részt vesz a gyerekek nevelésében, felügyeletében, kísérésében, az intézményi adminisztratív feladatok ellátásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

        büntetlen előélet, továbbá a Kjt. 20.§ (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés

        cselekvőképesség,

        magyar állampolgárság,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, /egyetemi végzettség és pedagógus szakképzettség pedagógiai asszisztens (OKJ 52 140 01 0000 00 00) vagy családsegítő munkatárs (OKJ 54 140 02),

        szakmai - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Jó kommunikációs-, együttműködési és empatikus készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,

        fényképes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakképesítést és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,

        kinevezés esetén 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel az Nkt. 66.§ (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20. (2) bekezdés d) pontjában és a 20.§ (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lipcseiné Szabó Ildikó nyújt, a 52/414-462 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Angyalkert Óvoda címére történő megküldésével (4028 Debrecen, Ótemető utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 40-392/2016 , valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Angyalkert Óvoda címére történő megküldésével (4028 Debrecen, Ótemető utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 40-392/2016, valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.

        Elektronikus úton Lipcseiné Szabó Ildikó részére a banyai@ovoda.debrecen.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.debrecen.hu - 2016. november 21.

        Debrecen Új Városháza - 2016. november 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822498   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.