Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet intézményvezetője

Alsóörs Község Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. január 2. – 2021. december 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8226 Alsóörs, Endrődi S. utca 49.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény irányítása, a kapcsolódó ellenőrzési, munkáltatói feladatok ellátása. A felelős költségvetési gazdálkodás, szakszerű és törvényes intézményi működtetés, az alapító okirat szerinti feladatellátás biztosítása. Kapcsolattartás a fenntartóval és a különböző szakmai szervekkel. A költségvetés keretein belül az intézmény személy és tárgyi feltételeinek biztosítása. Felelős a beruházások előkészítéséért, lebonyolításáért, községüzemeltetésért, strand, kemping, sportlétesítmények üzemeltetéséért, összehangolja az intézmény működését; megköveteli és ellenőrzi a hatályos jogszabályokban, az intézmény szabályzataiban, a munkaköri leírásokban foglalt követelmények betartását.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, építőmérnöki vagy azzal egyenértékű végzettség a Magyar Építész Kamara határozata alapján,

        Szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság.

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, Másoddiplomás képzésben szerzett egyéb műszaki végzettség,

        Település működtetésben eltöltött gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        közbeszerzési ismeretek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        az intézmény vezetésére, fejlesztésre vonatkozó szakmai program (kjt. 20/A.§ (5) bekezdés a) pontja)

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a foglalkozástól eltiltás hiányára is kiterjedően, vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolata, vagy közalkalmazotti jogviszony igazolása

        szakmai gyakorlat igazolása

        a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázó nyilatkozata, hogy az elbírálásban részt vevők megismerhetik pályázati anyagát, a pályázó nyilatkozata arról, hogy megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, illetve arról, hogy nem áll fenn vele szemben a 2007. évi CLII. törvény 9. §-ában meghatározott kizáró ok,

        nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy kéri zárt ülés tartását

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hebling Zsolt polgármester és Báró Béla jegyző nyújt, a 06 87/447-192 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Alsóörs Község Önkormányzat címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/567/2016/Ált. , valamint a beosztás megnevezését: Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet intézményvezetője.         Postai úton, a pályázatnak a Alsóörs Község Önkormányzat címére történő megküldésével (8226 Alsóörs, Endrődi Sándor utca 49. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/567/2016/Ált., valamint a munkakör megnevezését: Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet intézményvezetője.

        Elektronikus úton Hebling Zsolt polgármester részére a polgarmester@alsoors.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Hebling Zsolt polgármester, Veszprém megye, 8226 Alsóörs, Endrődi S. utca 49. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírásnak megfelelő pályázókat a pályázati határidő lejártát követően a Bíráló Bizottság személyesen hallgatja meg, melyről jegyzőkönyv készül. A feltételeknek megfelelő pályázatokat a bizottsági véleménnyel együtt terjeszti Alsóörs Község önkormányzata Képviselő-testülete elé. A testület a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, pályázókat meghallgatva dönt a vezetői megbízás létesítéséről a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül, illetőleg az első ülésen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Alsóörs Község Honlapja - 2016. november 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A magasabb vezetői megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott - a kinevezés szerinti munkaköre mellett - látja el a magasabb vezetői beosztásból eredő feladatait. A Képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.alsoors.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 12.

ID: 2809833   Megjelentetés dátuma: 2016.11.13.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.