Kollégium igazgató

Állatorvostudományi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Állatorvostudományi Egyetem
Marek József Oktatóközpont és Kollégium

Kollégium igazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. december 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1148 Budapest, Mogyoródi út 59-63.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közvetlen kapcsolatot tart a kollégium lakóival, segíti a kollégisták beilleszkedését, problámainak megoldását.
Segíti a hallgatók önképzését, különös figyelmet fordítva a kiváló képességű, valamint a hátrányos helyzetű hallgatókra.
Aktívan közreműködik a kollégium közösségi életének tervezésében, szervezésében, a szabadidő tartalmas eltöltésében.
Hozzájárul az Egyetem oktatási nevelési céljainak megvalósításához.
A kollégium üzemeltetési feladatok ellátásában való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        3 éves vezetői gyakorlat

        Középszintű "C" típusú angol nyelvvizsga

        Felhasználó szintű számítógépes ismeretek,

        Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        Cselekvőképesség

        Büntetlen előélet

        Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerint

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőoktatásban, illetve kollégiumban szerzett vezetői tapasztalat.

        szakirányú végzettség (tanár, illetve nevelőtanár).

Elvárt kompetenciák:

        önálló munkavégzés, precizitás, terhelhetőség, jó problémamegoldó készség, határozott fellépés,

        kulturált, udvarias beszéd- és viselkedésmód, rugalmasság.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, idegennyelvtudást tanúsító okiratok másolata,

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata. A büntetlen előéletre és a foglalkoztatási eltiltás hiányára vonatkozó feltételt nem kell igazolni, ha a kizáró ok hiányát a felsőoktatási intézménnyel fennállt korábbi megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel a foglalkoztatni kívánt személy már igazolta, és a korábbi jogviszony megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el,

        Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

        (A sikeres pályázónak a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez, az okiratok eredeti példányát kell bemutatnia!)

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Állatorvostudományi Egyetem címére történő megküldésével (1078 Budapest, István utca 2. Emberi-erőforrás, Bér- és Munkaügyi Osztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/20-32/2016 , valamint a beosztás megnevezését: Kollégium igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Állatorvostudományi Egyetem címére történő megküldésével (1078 Budapest, István utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/20-32/2016, valamint a munkakör megnevezését: Kollégium igazgató.

        Személyesen: Emberi-erőforrás, Bér- és Munkaügyi Osztály , Budapest, 1078 Budapest, István utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőben beérkező pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről a pályázók (telefonon vagy e-mailben) tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        ÁTE honlapja www.univet.hu/allaspalyazatok - 2016. november 21.

        ÁTE hirdetőtábla - 2016. november 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822456   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.