Pénzügyi, Számviteli és Kontrolling osztályvezető

Állatorvostudományi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Állatorvostudományi Egyetem
Pénzügyi, Számviteli és Kontrolling Osztály

osztályvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. december 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1078 Budapest, István utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Pénzügyi Számviteli és Kontrolling Osztály munkájának irányítása, és folyamatba épített, valamint vezetői ellenőrzése;
Az éves költségvetési javaslat előkészítése az előző évek tényszámai, a hosszú távú kötelezettségvállalások, a tervezésre vonatkozó kormányzati és minisztériumi irányelvek, valamint keretszámok alapján; Az éves költségvetési javaslat alapján az előirányzatok lebontása kötelezettségvállalónként és keretenként;
Az évközi előirányzat módosítások előkészítése, az előirányzatok nyilvántartása, a belső, keretgazdák illetve témaszámok közötti átcsoportosítások elkészítése;
A kötelezettségvállalások pénzügyi szempontból történő ellenjegyzése a belső utasításban meghatározott kiadásokra; Likviditási terv készítése a kötelezettségvállalók előirányzat felhasználási terve alapján; ÁFA és IFA bevallások egyeztetése és - teljesítése; Adatszolgáltatások az év végi számszaki beszámolóhoz, belső elemzésekhez; A számszaki beszámolóhoz szükséges kincstári egyeztetés megszervezése (gyakoriság, ellenőrzés); Gondoskodni az Egyetem kiadásainak és bevételeinek határidőre történő kiegyenlítéséről és beszedéséről, a belső pénzügyi jelentések elkészítéséről, a házipénztár kezeléséről, a szerződések, pályázatok egyéb pénzügyi elszámolások naprakész nyilvántartásáról; Az éves szöveges beszámoló tervezetéhez az előirányzatok és annak évközi változásainak előkészítése;
Érvényesítés, utalványozás a belső szabályzatoknak megfelelően; Kapcsolattartás az integrált pénzügyi ügyviteli rendszer tekintetében; Gondoskodik a hallgatói befizetések könyvelésbe történő naprakész átvezetéséről;
Gondoskodni az Egyetem elismert tartozásállományáról szóló havi adatszolgáltatás teljesítéséről;
Gondoskodni a havi költségvetési jelentés elkészítéséről; Elkészíteni, illetve a jogszabályi változásoknak megfelelően folyamatosan aktualizálni a szakmai területét érintő szabályzatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        Főiskolai vagy egyetemi szakirányú felsőfokú (pénzügyi-számviteli) végzettség, vagy felsőfokú iskolai végzettség és mérlegképes könyvelői szakképesítés;

        Államháztartási pénzügyi területen - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat;

        Pénzügyi területen - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat;

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);

        Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        Cselekvőképesség

        Büntetlen előélet

        Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerint

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőoktatási gyakorlat – legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        Vezetői elképzelések;

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, idegennyelvtudást tanúsító okiratok másolata,

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata. A büntetlen előéletre és a foglalkoztatási eltiltás hiányára vonatkozó feltételt nem kell igazolni, ha a kizáró ok hiányát a felsőoktatási intézménnyel fennállt korábbi megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel a foglalkoztatni kívánt személy már igazolta, és a korábbi jogviszony megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el,

        Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

        (A sikeres pályázónak a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez, az okiratok eredeti példányát kell bemutatnia!)

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Állatorvostudományi Egyetem címére történő megküldésével (1078 Budapest, István utca 2. Emberi-erőforrás, Bér- és Munkaügyi Osztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/20-26/2016 , valamint a beosztás megnevezését: Pénzügyi, Számviteli és Kontrolling osztályvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Állatorvostudományi Egyetem címére történő megküldésével (1078 Budapest, István utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/20-26/2016, valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi, Számviteli és Kontrolling osztályvezető.

        Személyesen: Emberi-erőforrás, Bér- és Munkaügyi Osztály , Budapest, 1078 Budapest, István utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőben beérkező pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről a pályázók (telefonon vagy e-mailben) tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        ÁTE honlapja www.univet.hu/allaspalyazatok - 2016. november 19.

        ÁTE hirdetőtábla - 2016. november 19.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 19.

ID: 2818848   Megjelentetés dátuma: 2016.11.20.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.