Pályázati Osztály osztályvezető

Állatorvostudományi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Állatorvostudományi Egyetem
Pályázati Osztály

osztályvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. december 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1078 Budapest, István utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Pályázati Osztály működési rendjének kialakítása, a működés zökkenőmentes szervezése, a működési feltételek kialakítása, biztosítása.
A pályázatokkal kapcsolatos egyetemi pénzügyi, gazdálkodási tevékenységek szakmai támogatása, a pályázatok előkészítésével, lebonyolításával és zárásával kapcsolatos költségvetések, adatbázis rendszerek kiemelt kezelése.
Az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatával összhangban kialakítja, szervezi, irányítja az osztály feladatait.
Végrehajtja és végrehajtatja a Pályázati Osztály Pályázati Szabályzatban foglalt feladatait.
Közreműködik a pályázatok szervezési feladataiban, a pályázatok szakmai, pénzügyi és adminisztratív előkészítésében.
Biztosítja a pályázatok lebonyolításával kapcsolatos adminisztratív és - a Pénzügyi osztállyal együttműködve - a pénzügyi feladatok ellátását.
Megszervezi és bonyolítja a pályázatok elszámolását (kifizetési kérelem).
Kialakítja és működteti a pályázati információáramlás rendjét.
Kialakítja és folyamatosan frissíti a pályázatokkal kapcsolatos adatbázist.
A Pályázati Osztály működésével kapcsolatos tevékenységről és a pályázatokról jelentéseket készít illetve előadásokat tart - a vezetőség kérése szerint.
Továbbá mindazon munkaköréhez tartozó szakmai feladat, mellyel felettese megbízza.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        Főiskolai/egyetemi végzettség

        Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        Cselekvőképesség

        Büntetlen előélet

        Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerint

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőoktatásban szerzett munkatapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

        pályázati illetve projektmenedzseri tapasztalat minimum 5 év.,

        Vezetői tapasztalat minimum 3 év. ,

        Angol középfokú C típusú nyelvvizsga.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, idegennyelvtudást tanúsító okiratok másolata,

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata. A büntetlen előéletre és a foglalkoztatási eltiltás hiányára vonatkozó feltételt nem kell igazolni, ha a kizáró ok hiányát a felsőoktatási intézménnyel fennállt korábbi megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel a foglalkoztatni kívánt személy már igazolta, és a korábbi jogviszony megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el,

        Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

        (A sikeres pályázónak a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez, az okiratok eredeti példányát kell bemutatnia!)

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Állatorvostudományi Egyetem címére történő megküldésével (1078 Budapest, István utca 2. Emberi-erőforrás, Bér- és Munkaügyi Osztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/20-23/2016 , valamint a beosztás megnevezését: Pályázati Osztály osztályvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Állatorvostudományi Egyetem címére történő megküldésével (1078 Budapest, István utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/20-23/2016, valamint a munkakör megnevezését: Pályázati Osztály osztályvezető.

        Személyesen: Emberi-erőforrás, Bér- és Munkaügyi Osztály , Budapest, 1078 Budapest, István utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőben beérkező pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről a pályázók (telefonon vagy e-mailben) tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        ÁTE honlapja www.univet.hu/allaspalyazatok - 2016. november 19.

        ÁTE hirdetőtábla - 2016. november 19.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 19.

ID: 2818846   Megjelentetés dátuma: 2016.11.20.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.