Tanszéki mérnök

Állatorvostudományi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Állatorvostudományi Egyetem
Élettani és Biokémiai Tanszék

tanszéki mérnök

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1078 Budapest, István utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Bekapcsolódás a tanszék neuroimmun-endokrinológiai, kutatócsoportjának munkájába, amely molekulárisbiológiai mérések mellett elsősorban műtéti és morfológiai képalkotó eljárásokat, az eredmények statisztikai elemzését és a publikációs munkában való részvételt foglalja magába.
Részvétel a tanszék oktatást segítő alapvető feladataiban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        Felsőfokú, legalább BSc (biológus, zoológus) szintű végzettség,

        Felhasználó szintű számítógépes ismeretek,

        Angol vagy német középfokú nyelvvizsga,

        Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerint

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        egyetemi kutató- és oktatómunkában szerzett tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Önálló munkavégzés,

        Jó kommunikációs készség,

        terhelhetőség,

        nagyfokú precizitás.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes, fényképes önéletrajz

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, idegen nyelvtudást igazoló okiratok másolata,

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata. A büntetlen előéletre és a foglalkoztatási eltiltás hiányára vonatkozó feltételt nem kell igazolni, ha a kizáró ok hiányát a felsőoktatási intézménnyel fennállt korábbi megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel a foglalkoztatni kívánt személy már igazolta, és a korábbi jogviszony megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el,

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

        (A sikeres pályázónak a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez az okiratok eredeti példányát kell bemutatni!)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nyíri Hajnalka nyújt, a 06-30/905-5336 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Állatorvostudományi Egyetem címére történő megküldésével (1078 Budapest, István utca 2. Élettani és Biokémiai Tanszék ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/20-17/2016 , valamint a munkakör megnevezését: tanszéki mérnök.         Postai úton, a pályázatnak a Állatorvostudományi Egyetem címére történő megküldésével (1078 Budapest, István utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/20-17/2016, valamint a munkakör megnevezését: tanszéki mérnök.

vagy

        Elektronikus úton Szabó Noémi részére a szabo.noemi@univet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőben beérkező pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója a benyújtási határidőt követő 30 napon belül dönt, melynek eredményéről a pályázók (telefonon, e-mailben vagy postai úton) tájékoztatást kapnak. Az elutasított pályázatok iratanyagait - amennyiben a pályázó 90 napon belül nem veszi azt át - megsemmisítjük. A pályázathoz csatolandó okmányokat fénymásolatban kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        ÁTE honlapja, www.univet.hu - 2016. november 16.

        Egyetemi hirdetőtábla - 2016. november 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 16.

ID: 2816666   Megjelentetés dátuma: 2016.11.17.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.