Nemzetközi rektorhelyettes

Állatorvostudományi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Állatorvostudományi Egyetem

nemzetközi rektorhelyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. január 1-jétől legfeljebb három év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1078 Budapest, István utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzetközi rektorhelyettes − a rektor által átadott hatáskörben − felelős az Egyetem nemzetközi kapcsolatainak kialakításáért, fejlesztéséért, e területen az egyetemi működés koordinálásáért. A rektorhelyettes feladatai különösen: a nemzetközi mobilitási és partnerségi programok fejlesztése és irányítása; a külföldi hallgatók számára nyújtott idegen nyelven folyó oktatási programok szervezése, e képzési programok felvételi szabályainak kidolgozása és az eljárás szakmai felügyelete; a külföldi hallgatók toborzásához kapcsolódó tevékenység irányítása; a rektor felkérése alapján feladatkörébe tartozó ügyekben az egyetem képviselete; a nemzetközi ügyekért felelős Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya irányítása; a Tanulmányi Osztály Idegen Nyelvi Képzési Csoportjának szakmai felügyelete; a Szenátus állandó testületeinek munkájában való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        A rektorhelyettesi megbízás elnyerésére pályázhatnak olyan vezető oktatók, akik a feladat ellátásához szükséges gyakorlattal, középfokú idegennyelv-ismerettel, tudományos fokozattal, továbbá hazai és nemzetközi elismertséggel rendelkeznek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai tudományos önéletrajz (nyelvtudás, tudományos fokozat, publikáció, szakmai alkotások jegyzéke);

        Eddigi vezetői oktatói, kutatói tevékenység leírása;

        A megpályázott rektorhelyettesi feladatok megoldására vonatkozó program és fejlesztési koncepció;

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, illetve az erkölcsi bizonyítvány megkérését igazoló szelvény;

        Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottság és testületek megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gergely Gyuláné Emberi-erőforrás, Bér- és Munkaügyi Osztály vezető nyújt, a 06-1-478-4296 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Állatorvostudományi Egyetem címére történő megküldésével (1078 Budapest, István utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/591/4/2016 , valamint a beosztás megnevezését: nemzetközi rektorhelyettes .         Postai úton, a pályázatnak a Állatorvostudományi Egyetem címére történő megküldésével (1078 Budapest, István utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/591/4/2016, valamint a munkakör megnevezését: nemzetközi rektorhelyettes .

        Személyesen: Gergely Gyuláné, Budapest, 1078 Budapest, István utca 2. Emberi-erőforrás, Bér- és Munkaügyi Osztály .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Állatorvostudományi Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszere szerint

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        ÁTE honlapja, www.univet.hu - 2016. október 8.

        ÁTE hirdetőtábla - 2016. október 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat az Állatorvostudományi Egyetem intézményvezetőjének címezve, Gergely Gyuláné Emberi-erőforrás, Bér- és Munkaügyi Osztály osztályvezetője részére (1078 Budapest, István u. 2.) kell benyújtani 1 eredeti és 2 másolati példányban.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 8.

ID: 2757926   Megjelentetés dátuma: 2016.10.09.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.