Egyetemi docens

Állatorvostudományi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Állatorvostudományi Egyetem
Növénytani Tanszék

Egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1077 Budapest, Rottenbiller utca 50.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata, mint vezető oktatónak, hogy kezdeményező módon vegyen részt a tanszék szakmai munkájának folyamatos fejlesztésében, az oktató és kutatómunkában, beleértve az egyetemi PhD képzést.
Legyen képes önálló oktatási, kutatási programok szervezésére, új módszerek, tananyagok bevezetésére az oktatásban.
Aktív résztvevője legyen a tanszék intézményi tevékenységének.
Önálló szakmai kutatásaival, oktatómunkájával emelje az intézmény rangját.
Oktatási feladatai:
Az Állatorvosi növénytan oktatása állatorvostan hallgatók részére magyar és angol nyelven.
A Növényszervezettan tárgy oktatása a biológia BSc képzés keretében.
A Természet- és környezetvédelem oktatása a biológia BSc képzés keretében.
részvétel a Növényrendszertan tárgy, valamint a hozzá kapcsolódó terepgyakorlat szervezésében és oktatásában Kutatómunkájához kapcsolódóan tudományos diákkörös és szakdolgozatos hallgatók munkájának irányítása.
Posztgraduális képzésben való aktív részvétel.
További, a tantervbe illeszkedő fakultatív tantárgyak indítása, szervezése és oktatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        biológus, környezetgazdálkodási agrármérnök, vagy agrármérnök diploma;

        PhD vagy azzal egyenértékű tudományos fokozat;

        ÁTE (korábban SZIE-ÁOTK) habilitáció;

        legalább 10 éves, a botanika területén szerzett oktatói gyakorlat;

        angol nyelvből legalább C típusú középfokú állami, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga;

        megfelelés az Állatorvostudományi Egyetem oktatói-kutatói követelmény-rendszerében az egyetemi docensi pozícióra vonatkozó előírásoknak;

        magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy;

        cselekvőképesség;

        büntetlen előélet;

        előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet szerint.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        előnyt jelent az idegennyelvű oktatásban való tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        Önálló munkavégzés,

        Jó együttműködő készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a megpályázott álláshelyen végzendő oktatómunkára vonatkozó elképzeléseket;

        részletes szakmai önéletrajzot;

        iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolatát;

        nyelvvizsga bizonyítványok másolatát;

        publikációs és impakt faktor, továbbá citációk számának hivatalos könyvtári igazolását

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata;

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

        (A sikeres pályázónak a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez, az okiratok eredeti példányát kell bemutatnia!)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Állatorvostudományi Egyetem címére történő megküldésével (1077 Budapest, Rottenbiller utca 50. Növénytani Tanszék ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/567/1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Egyetemi docens.         Postai úton, a pályázatnak a Állatorvostudományi Egyetem címére történő megküldésével (1078 Budapest, István utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/567/1/2016, valamint a munkakör megnevezését: Egyetemi docens.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőben beérkező pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről a pályázók (telefonon vagy e-mailben) tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        ÁTE honlapja, www.univet.hu - 2016. október 7.

        ÁTE hirdetőtábla - 2016. október 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy neve: Dr. Gálfi Péter : galfi.peter@univet.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7.

ID: 2757431   Megjelentetés dátuma: 2016.10.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.