Egyetemi docens

Állatorvostudományi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Állatorvostudományi Egyetem
Gyógyszertani és Méregtani Tanszék

Egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1078 Budapest, István utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata, mint vezető oktatónak, hogy kezdeményező módon vegyen rész a Tanszék szakmai munkájának folyamatos fejlesztésében, az oktató- és kutatómunkában, beleértve az egyetemi PhD-képzést.
Legyen képes önálló oktatási-kutatási programok tervezésére, új módszerek, tananyagok bevezetésére az oktatásba.
Aktív résztvevője legyen a Tanszék intézményi tevékenységének.
Önálló szakmai kutatásaival, oktatómunkájával emelje az Egyetem rangját.
Oktatási feladatai:
Állatorvosi Gyógyszertan oktatása állatorvostan-hallgatók részére magyar és angol nyelven.
Állatorvosi Toxikológia oktatása állatorvostan-hallgatók részére magyar és angol nyelven.
Állatorvosi farmakoterápia c. fakultatív tantárgy oktatása állatorvostan-hallgatók részére magyar és angol nyelven.
Gyógyszerártalmak c. fakultatív tantárgy oktatása állatorvostan-hallgatók részére magyar nyelven.
Kutatómunkájához kapcsolódóan TDK- és szakdolgozó hallgatók munkájának irányítása.
Posztgraduális képzésben való aktív részvétel.
További, a tantervbe illeszkedő fakultatív tárgyak indítása, oktatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        Állatorvosi diploma;

        PhD vagy azzal egyenértékű tudományos fokozat;

        Habilitált az állatorvosi tudományok tudományágban;

        PhD-hallgató munkájának vezetése;

        Legalább 10 éves, a gyógyszertan és toxikológia terén szerzett oktatói gyakorlat;

        Angol nyelvből legalább középfokú C-típusú állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga;

        Szakterületén nemzetközi elismertség;

        Megfelelés az ÁTE oktatói, kutatói követelményrendszerében az egyetemi docensi pozícióra vonatkozó előírásoknak;

        Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        Cselekvőképesség

        Büntetlen előélet

        Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerint

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A megpályázott álláshelyen végzett oktatómunkára vonatkozó elképzeléseket.

        Részletes szakmai önéletrajzot.

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, tanúsító okiratok másolatát.

        Nyelvvizsga bizonyítványok másolatát.

        Publikációs és impakt faktor, továbbá citációk számának hivatalos könyvtári igazolását.

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy a bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás másolata.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

        (A sikeres pályázónak a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez, az okiratok eredeti példányát kell bemutatnia!)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Állatorvostudományi Egyetem címére történő megküldésével (1078 Budapest, István utca 2. Gyógyszertani és Méregtani Tanszék ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/567/5/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Egyetemi docens.         Postai úton, a pályázatnak a Állatorvostudományi Egyetem címére történő megküldésével (1078 Budapest, István utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/567/5/2016, valamint a munkakör megnevezését: Egyetemi docens.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőben beérkező pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről a pályázók (telefonon vagy e-mailben) tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        ÁTE honlapja, www.univet.hu - 2016. október 7.

        ÁTE hirdetőtábla - 2016. október 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy neve: Dr. Gálfi Péter, tanszékvezető : galfi.peter@univet.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7.

ID: 2757427   Megjelentetés dátuma: 2016.10.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.