Egyetemi docens

Állatorvostudományi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Állatorvostudományi Egyetem
Patológiai Tanszék

Egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1078 Budapest, István utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Tanszék oktató és kutatómunkájában való aktív részvétel, ezen belül az állatorvosi kórbonctan és kórszövettan kijelölt témáinak magyar és angol nyelvű oktatása, beleértve előadások és gyakorlatok megtartását mindkét nyelven.
Feladatát képezi önálló kutatási téma művelése, saját PhD-hallgató munkájának irányítása, publikációk készítése és kutatási témájához kapcsolódóan szakdolgozatukat vagy TDK-dolgozatukat készítő hallgatók munkájának irányítása.
A pályázónak az oktató- és kutatómunka mellett részt kell vennie a tanszék szolgáltatási, szaktanácsadási feladatainak és posztgraduális képzési munkájának ellátásában, valamint a tanszéki szervező munkában és egyéb tanszéki feladatok elvégzésében a tanszékvezető megbízása alapján.
A pályázó feladata a Tanszék sertés-egészségügyi diagnosztikai, oktatási és kutatási feladatainak ellátása, továbbá a Tanszék nemzetközi fórumokon való képviselete, kutatási eredményeinek bemutatása, illetve nemzetközi pályázatokban, és egyéb tudományos projektekben való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        iskolai végzettség: egyetem, PhD, habilitáció;

        számítógépes ismeret: felhasználói szintű (Word, Excel, Power Point);

        angol és olasz nyelvből középfokú C típusú nyelvvizsga;

        szakmai gyakorlat legalább tíz év;

        megfelelés az Állatorvostudományi Egyetem oktatói-kutató követelményrendszerében előírtaknak;

        magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy;

        cselekvőképesség;

        büntetlen előélet;

        előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet szerint.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        B kategóriás jogosítvány,

        oktatói tapasztalat,

        nemzetközi kapcsolatok a munkakörben,

        külföldi tanulmányutak, konferenciákon való rendszeres részvétel,

        szervezői készség.

Elvárt kompetenciák:

        Tárgyalási szintű angol és olasz nyelvismeret,

        önálló munkavégzés a patológia,

        továbbá a molekuláris biológia egyes területein (polimeráz láncreakció (PCR).,

        valós idejű PCR, szekvenciameghatározások, filogenetikai vizsgálatok).,

        Doktori fokozat az előbb említett témákból,

        Habilitáció,

        A fertőző sertésbetegségek naprakész ismerete, alapvető sertésállomány-egészségügyi ismeretek,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, idegennyelvtudást tanúsító okiratok másolata,

        Publikációs és impakt faktor, továbbá citációk számának hivatalos könyvtári igazolását.

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy a bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás másolata.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

        (A sikeres pályázónak a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez, az okiratok eredeti példányát kell bemutatnia!)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Baska Ferenc tanszékvezető nyújt, a 06-1/478-4178 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Állatorvostudományi Egyetem címére történő megküldésével (1078 Budapest, István utca 50. Patológiai Tanszék ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/567/6/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Egyetemi docens.         Postai úton, a pályázatnak a Állatorvostudományi Egyetem címére történő megküldésével (1078 Budapest, István utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/567/6/2016, valamint a munkakör megnevezését: Egyetemi docens.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőben beérkező pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről a pályázók (telefonon vagy e-mailben) tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        ÁTE honlapja, www.univet.hu - 2016. október 7.

        ÁTE hirdetőtábla - 2016. október 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7.

ID: 2757426   Megjelentetés dátuma: 2016.10.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.