Tudományos főmunkatárs

Állatorvostudományi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Állatorvostudományi Egyetem
Állathigiéniai, Állomány-egészségtani és Állatorvosi Etológiai Tanszék

Tudományos főmunkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1078 Budapest, István utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részvétel a tanszéken folyó oktató-kutató munkában és szolgáltató tevékenységben.
Kutatási projektekben való részvétel, és/vagy kutatási projektek témavezetése.
Műszeres analitikai meghatározások végzése a tanszék ICP-OES (induktív csatolású plazma optikai emissziós spektrometria), atomabszorpciós spektrometriai, kromatográfiás és a klinikai-kémiai laboratóriumában, biológiai (pl. állati szövetek, takarmányok) és környezeti minták (pl. víz, talaj) elemtartalmának meghatározása céljából.
A fent megjelölt mérések módszereinek kidolgozása és folyamatos fejlesztése, a környezeti tényezők által, a gazdasági haszonállatokban okozott, állomány-egészségügyi, takarmány-, valamint ivóvíz biztonsági kockázatok mérséklése és megelőzése érdekében.
A kutató-fejlesztő munka eredményeképpen létrejött új eredmények bemutatásának elősegítése a tanszéki oktatás, kutatás és az állatorvosi gyakorlat számára.
A meghatározásokkal kapcsolatos valamennyi dokumentáció (minták nyilvántartása, mérési jegyzőkönyvek stb.) elkészítése és naprakészen tartása.
A felsorolt laboratóriumok műszer- és eszközparkjának szakmai és műszaki felügyelete, kalibrációs és hitelesítési dokumentációk elkészítése, naprakész vezetése.
A laboratóriumba beosztott kisegítő szakszemélyzet munkájának szakmai felügyelete.
Diploma és tudományos diákköri témák, vezetésében való részvétel. Diploma és tudományos diákköri témák, vezetésében való részvétel.
Kapcsolattartás a tudományterülettel rokon területek kutatóival és oktatóival a részvétel a hazai és a nemzetközi tudományos közéletben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        PhD vagy azzal egyenértékű tudományos fokozat, habilitáció

        iskolai végzettség: vegyészmérnöki vagy okleveles vegyészi végzettség,

        számítógépes ismeret: szövegszerkesztő, táblázatkezelő és előadás-tervező szoftverek felhasználói szintű ismerete

        nyelvismeret: Angol középfok C-típusú államilag elismert nyelvvizsga, egy másik idegen nyelv legalább alapfokú ismerete

        szakmai gyakorlat: legalább 10 éves tapasztalat ICP-spektrometria és az atomabszorpciós spektrometria területén

        publikációs aktivitás (40-et meghaladó publikációs faktor, 8-at meghaladó kummulatív impakt faktor),

        megfelelés az Állatorvos-tudományi Kar oktatói-kutatói követelményrendszerében előírtaknak.

        Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        Cselekvőképesség

        Büntetlen előélet

        Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerint

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Az angolon kívül más idegen nyelv legalább középfokú ismerete

        Pályázati tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        Rugalmas munkavégzés,

        terhelhetőség,

        jó kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség,

        innovációra való törekvés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        az oktató-kutató munkára vonatkozó terveket

        a tudományos munkák jegyzékét tudománymérési adatokkal, vagy annak elektronikus elérhetőségi adatait (link)

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, habilitációt, idegennyelvtudást tanúsító okiratok másolata,

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

        (A sikeres pályázónak a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez, az okiratok eredeti példányát kell bemutatnia!)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Könyves László, egyetemi docens, megbízott tanszékvezető nyújt, a +36-20-9153-722 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Állatorvostudományi Egyetem címére történő megküldésével (1078 Budapest, István utca 2. Állathigiéniai, Állomány-egészségtani és Állatorvo ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/567/7/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Tudományos főmunkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Állatorvostudományi Egyetem címére történő megküldésével (1078 Budapest, István utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/567/7/2016, valamint a munkakör megnevezését: Tudományos főmunkatárs.

        Elektronikus úton Dr. Könyves László részére a konyves.laszlo@univet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőben beérkező pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről a pályázók (telefonon vagy e-mailben) tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        ÁTE honlapja, www.univet.hu - 2016. október 7.

        ÁTE hirdetőtábla - 2016. október 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7.

ID: 2757425   Megjelentetés dátuma: 2016.10.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.