Tudományos segédmunkatárs

Állatorvostudományi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Állatorvostudományi Egyetem
Élelmiszer-higiéniai Tanszék

Tudományos segédmunkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1078 Budapest, István utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közreműködés a tanszék GLP minősítésű élelmiszer-toxikológiai és akkreditált élelmiszer-mikrobiológiai laboratóriumában folyó vizsgálatokban.
Módszertani fejlesztés, a laboratóriumi munka során a helyes laboratóriumi gyakorlat és az akkreditáció követelményeinek betartása.
Részvétel az élelmiszer-higiénia és a kapcsolódó fakultatív tárgyak oktatásában, valamint a posztgraduális képzésben.
Tudományos diákköri munkák és szakdolgozatok témavezetése.
Közreműködés pályázatok írásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        állatorvos doktori egyetemi végzettség

        élelmiszer-higiénia, élelmiszer-biztonság témakörben megkezdett PhD munka

        angol nyelvből C-típusú középfokú állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

        megfelelés az Állatorvos-tudományi Kar oktatói-kutatói követelményrendszerében előírtaknak.

        Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        Cselekvőképesség

        Büntetlen előélet

        Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerint

Elvárt kompetenciák:

        Rugalmas munkavégzés,

        terhelhetőség,

        jó kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség,

        innovációra való törekvés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        A tudományos munkák jegyzékét,

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, idegennyelvtudást tanúsító okiratok másolata

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy a bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás másolata

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        (A sikeres pályázónak a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez, az okiratok eredeti példányát kell bemutatnia!)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Állatorvostudományi Egyetem címére történő megküldésével (1078 Budapest, István utca 2. Élelmiszer-higiéniai Tanszék ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/567/8/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Tudományos segédmunkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Állatorvostudományi Egyetem címére történő megküldésével (1078 Budapest, István utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/567/8/2016, valamint a munkakör megnevezését: Tudományos segédmunkatárs.

        Elektronikus úton Dr. Laczay Péter részére a laczay.peter@univet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőben beérkező pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről a pályázók (telefonon vagy e-mailben) tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        ÁTE honlapja, www.univet.hu - 2016. október 7.

        ÁTE hirdetőtábla - 2016. október 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7.

ID: 2757424   Megjelentetés dátuma: 2016.10.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.