Egyetemi docens

Állatorvostudományi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Állatorvostudományi Egyetem
Ökológiai Tanszék

Egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1077 Budapest, Rottenbiller utca 50.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Viselkedésbiológiai, -ökológiai kutatások szervezése, végzése, pályázati tevékenység;
A Viselkedésbiológiai Kutató Csoport vezetése;
Viselkedésbiológiai, -ökológiai elméleti és gyakorlati oktatás, oktatás-szervezés;
A hallgatók, a doktori képzésben részt vevők tanulmányi, tudományos munkájának vezetése (magyar és idegen nyelven), kutatói utánpótlás nevelése;
Szakterületének képviselete hazai és nemzetközi tudományos fórumokon, színvonalas tudományos közéleti tevékenység.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        Egyetemi végzettség, (Biológus, zoológus MSc),

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        További nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás

        Felhasználói szintű, általános szövegszerkesztő/táblázat kezelő programok, sokváltozós statisztikában, általános lineáris/kevert modellekben való jártasság,

        Habilitáció,

        Szakmai gyakorlat legalább 8 év (PhD időszak beszámít, ha tematikailag illeszkedik),

        Publikációs aktivitás (80-at meghaladó publikációs és 8,0-at meghaladó impakt faktor),

        Megfelelés az Állatorvostudományi Egyetem oktatói-kutató követelményrendszerében előírtaknak.

        Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        Cselekvőképesség

        Büntetlen előélet

        Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerint

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Zoológia, viselkedésökológia területén szerzett PhD fokozat

        Igazolható gyakorlat,

        Külföldi tapasztalat az említett területeken

        Publikációs teljesítmény

        Scientometriai mutatók (MTMT)

Elvárt kompetenciák:

        Önálló munkavégzés,

        jó kommunikációs és szervezőkészség,

        magas munkabíró képesség,

        terhelhetőség,

        tárgyalóképesség angol és német nyelven,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        Az oktató-kutató munkára vonatkozó tervek,

        A tudományos munkák jegyzéke tudománymérési adatokkal, vagy annak elektronikus elérhetőségi adatai (link),

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, habilitációt, idegen nyelvtudást tanúsító okiratok másolata,

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy a bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás másolata

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

        (A sikeres pályázónak a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez, az okiratok eredeti példányát kell bemutatnia!)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szabó Péter nyújt, a 06-1-478-4232 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Állatorvostudományi Egyetem címére történő megküldésével (1078 Budapest, István utca 2. Ökológiai Tanszék ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/567/9/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Egyetemi docens.         Postai úton, a pályázatnak a Állatorvostudományi Egyetem címére történő megküldésével (1078 Budapest, István utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/567/9/2016, valamint a munkakör megnevezését: Egyetemi docens.

        Személyesen: Dr. Szabó Péter, Budapest, 1077 Budapest, Rottenbiller utca 50. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőben beérkező pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről a pályázók (telefonon vagy e-mailben) tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        ÁTE honlapja, www.univet.hu - 2016. október 7.

        ÁTE hirdetőtábla - 2016. október 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7.

ID: 2757423   Megjelentetés dátuma: 2016.10.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.