Közművelődési szakember

Abony Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.január 01.-2021.december 31-ig.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2740 Abony, Kálvin út 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata az intézmény rendeltetésszerű működésének biztosítása, a munkatervben meghatározott feladatok végrehajtásának megszervezése. Gondoskodik a költségvetési szerv vezetésével járó feladatok ellátásáról és koordinálja az intézményben folyó szakmai tevékenységet. Ellenőrzi az intézményben folyó tevékenységek, foglalkozások, rendezvények folyamatát, színvonalát. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a szabályszerű vagyonkezelésért, és a takarékos gazdálkodásért. Összeállítja és elkészíti a fenntartó által meghatározott szempontok és ütemezés szerint a szakmai, tematikai és/vagy működési beszámolókat, elemzéseket. Dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet jogszabály hatáskörébe utal. Tájékozódik az intézmény működésével kapcsolatos pályázati lehetőségekről, részt vesz azok megírásában. Irányítja és ellenőrzi az intézmény dolgozóinak munkáját. Gyakorolja a Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a hatályos jogszabályokban biztosított, hatáskörébe tartozó munkáltatói jogköröket.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendeletben foglaltak alapján kerül megállapításra. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, aa) felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy ab) nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga c) a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) alpontban megnevezett szakvizsgának megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlat és kiemelkedő közművelődési tevékenység.,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

         Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, felsőfokú gazdasági végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó szakmai életrajzát,az intézmény vezetésére vonatkozó programot, fejlesztési elképzeléseket,az iskolai végzettséget igazoló okmány(ok) másolatát, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az illetékes bizottságok megismerhessék.nyilatkozatot arról, hogy a pályázat nyílt, vagy zárt ülésen kerüljön megtárgyalásra.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Teodóra nyújt, a 06/53-360-135 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Abony Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2740 Abony, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HSZO/2472/2016. , valamint a beosztás megnevezését: közművelődési szakember.         Postai úton, a pályázatnak a Abony Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2740 Abony, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HSZO/2472/2016., valamint a munkakör megnevezését: közművelődési szakember.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a Humánpolitikai Bizottság és az országos szakmai szervezet képviselője személyesen hallgatja meg és arról írásos véleményt terjeszt a képviselő-testület elé.
A képviselő-testület ezt követően dönt a pályázatokról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Abony város honlapja - 2016. október 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abony.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 1.

ID: 2746248   Megjelentetés dátuma: 2016.10.02.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.