Tanársegéd

A Nyugat-magyarországi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar
Alkalmazott Művészeti Intézetébe

tanársegéd

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A pályázó feladata: - a Tervezőgrafika BA és a Tervezőgrafika MA szakok szakelméleti, tervezési és gyakorlati tárgyainak oktatásában való részvétel a tanrend szerinti heti 14 tanórában, 2 félév átlagában;
- közreműködés a fenti tárgyak tananyagainak összeállításában és fejlesztésében
- részvétel a Felvételi Előkészítő Tanfolyam munkájában, közreműködés a felvételi vizsgáztatásban;
- részt vesz a hallgatók konzultálásában, beszámoltatásában, a felvételi eljárás előkészítésében, a felvételi vizsgáztatásban;
- vezető oktató irányításával folyamatosan végezzen kutató, alkotó munkát, és publikálja azok eredményeit - segítse a hallgatók művészeti diákköri munkáját;
- törekedjen a doktori fokozat megszerzésére.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        egyetemi, illetve művészeti főiskolai diploma,

        legalább 1 év felsőoktatásban szerzett gyakorlat

        magyar állampolgárság

        Cselekvőképesség, büntetlen előélet

        A pályázó rendelkezzen:

        igazolással a doktori képzés befejezéséről,

        graduális szintet meghaladó ismerettel az oktatott tantárgyakat illetően,

        államilag elismert középfokú nyelvvizsga bizonyítvánnyal,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázatnak tartalmaznia kell (2 pld.):

        a pályázó személyi adatait, lakcímét, jelenlegi munkahelyét, munkakörét, beosztását, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyait,

        eddigi művészeti, szakmai, oktatói munkásságát és eredményeit,

        oktatói, alkotói munkásságára vonatkozó jövőbeni terveit és célkitűzéseit,

        idegennyelv tudását,

        jelentősebb külföldi tanulmányútjait, konferenciákon való részvételét,

        A pályázathoz mellékelni kell:

        személyi adatlapot, mely a nyme.hu honlapról lekérhető,

        szakmai önéletrajzot,

        végzettséget, szakképzettséget, idegen nyelvtudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,

        habilitált pályázónál a habilitációt tanúsító oklevél másolatát,

        publikációk és tudományos munkák jegyzékét,

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

        a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Alpár Tibor dékán és U.Nagy Gábor intézetigazgató nyújt, a 99/518-101, 99/518-271, és 99/518-901 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a A Nyugat-magyarországi Egyetem címére történő megküldésével (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NymE-SKK-AMI-tsegéd2 , valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.         Postai úton, a pályázatnak a A Nyugat-magyarországi Egyetem címére történő megküldésével (9400 Sopron, Bajcsy-Zs. utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NymE-SKK-AMI-tsegéd2, valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.

        Személyesen: SKK Dékáni Hivatal, Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

NymE SzMSz Foglalkoztatási követelményrendszer

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        nyme.hu honlapon

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyme.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 20.

ID: 2820248   Megjelentetés dátuma: 2016.11.21.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.