Egyetemi docens

A Nyugat-magyarországi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar
Alkalmazott Művészeti Intézetébe

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A munkakörbe tartozó feladata:
- a Formatervezés BA és Formatervező művész MA szakok szakelméleti, tervezési és gyakorlati tárgyainak oktatásában vegyen részt a tanrend szerinti heti 12 tanórában, 2 félév átlagában;
- vállaljon szerepet a szakmai tárgyak tananyagainak fejlesztésében;
- értékelje a hallgatók munkáját, vezessen alkotó- és gyakorlati kurzusokat, vegyen részt a felvételi bizottságban;
- vállaljon vezető szerepet a hazai és nemzetközi szakmai-, tudományos-, művészeti- és oktatási kapcsolatok kialakításában;
- végezzen önálló kutatómunkát, tudományos, művészeti alkotó tevékenységet, vegyen részt kutató-, alkotó csoportmunkában, folytasson rendszeres hazai és nemzetközi publikációs tevékenységet;
- irányítsa a hallgatók művészeti diákköri munkáját, a szakdolgozat és diplomaterv készítését, lehetőség szerint oktasson doktori programban, és témavezetőként segítse a doktorjelöltek munkáját;
- vegyen részt a hazai és nemzetközi szakmai közéletben;
- működjön közre az Alkalmazott Művészeti Intézet, továbbá a kar és az egyetem – a formatervező művészi alkalmazásokat érintő – területeivel való kapcsolatépítésben, a közös projektek megvalósításában;
- törekedjen a habilitációra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        egyetemi, illetve művészeti főiskolai diploma, legalább 10 év felsőoktatásban szerzett gyakorlat,

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság

        A pályázó rendelkezzen:

        szakterületén PhD, vagy DLA doktori fokozattal,

        művészeti-, szakmai-, oktatói-, tudományos munkássággal,

        az oktatói, alkotói munkásságára vonatkozó jövőbeni terveivel és célkitűzéseivel,

        államilag elismert középfokú nyelvvizsga bizonyítvánnyal,

        szakmai kapcsolatainak és fontosabb tanulmányútjainak összesítésével,

        hazai és nemzetközi szervezetekben végzett tevékenységének ismertetésével.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázatnak tartalmaznia kell (2 pld.):

        a pályázó személyi adatait, lakcímét, jelenlegi munkahelyét, munkakörét, beosztását, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyait,

        tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv tudását,

        hazai és nemzetközi tudományos illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét.

        A pályázathoz mellékelni kell:

        személyi adatlapot, mely a nyme.hu honlapról lekérhető,

        szakmai önéletrajzot,

        végzettséget, szakképzettséget, idegen nyelvtudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,

        habilitált pályázónál a habilitációt tanúsító oklevél másolatát,

        publikációk és tudományos munkák jegyzékét,

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

        a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Alpár Tibor dékán és U.Nagy Gábor intézetigazgató nyújt, a 99/518-101, 99/518-271, és 99/518-901 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a A Nyugat-magyarországi Egyetem címére történő megküldésével (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NymE-SKK-AMI.egy.doc , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.         Postai úton, a pályázatnak a A Nyugat-magyarországi Egyetem címére történő megküldésével (9400 Sopron, Bajcsy-Zs. utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NymE-SKK-AMI.egy.doc, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

        Személyesen: SKK Dékáni Hivatal, Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

NymE SzMSz Foglalkoztatási követelményrendszer

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        nyme.hu honlapon

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyme.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2812894   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.