Tanársegéd

A Nyugat-magyarországi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar
Alkalmazott Művészeti Intézetébe

tanársegéd

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A munkakörbe tartozó feladatok:
- a Formatervezés BA és Formatervező művész MA szakok szakelméleti, tervezési és gyakorlati tárgyainak oktatásában vegyen részt a tanrend szerinti heti 14 tanórában, 2 félév átlagában;
- közreműködés a fenti tárgyak tananyagainak összeállításában és fejlesztésében, - részvétel a hallgatók konzultálásában, beszámoltatásában, a felvételi eljárás előkészítésében, a felvételi vizsgáztatásban;
- vezető oktató irányításával folyamatosan végezzen kutató és alkotó munkát, azok eredményeit publikálja;
- segítse a hallgatók művészeti diákköri munkáját;
- törekedjen a doktori fokozat megszerzésére.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        egyetemi diploma, művészeti egyetemen szerzett szakirányú diploma,

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság

        legalább egy idegen nyelv középfokú ismerete,

        legalább 1 év felsőoktatásban szerzett gyakorlat

        az oktatott tantárgyak graduális szintű ismerete

        igazolás a doktori képzésről,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázatnak tartalmaznia kell (2 pld.):

        a pályázó személyi adatait, lakcímét, jelenlegi munkahelyét, munkakörét, beosztását, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyait,

        eddigi művészeti, szakmai, oktatói munkásságát és eredményeit;

        az oktatói, alkotói munkásságára vonatkozó jövőbeni terveit és célkitűzéseit;

        idegen nyelv tudását, jelentősebb külföldi tanulmányútjait, konferenciákon való részvételét,

        A pályázathoz mellékelni kell:

        személyi adatlapot, mely a nyme.hu honlapról lekérhető,

        szakmai önéletrajzot

        végzettséget, szakképzettséget, idegen nyelvtudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,

        művészeti alkotások és a szakmai publikációk jegyzékét

        egyéb szakmai-, művészeti tevékenységének jegyzékét (cikkek, előadások stb.);

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

        a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Alpár Tibor dékán és U.Nagy Gábor intézetigazgató nyújt, a 99/518-101, 99/518-271, és 99/518-901 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a A Nyugat-magyarországi Egyetem címére történő megküldésével (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NymE-SKK-AMI-tsegéd , valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.         Postai úton, a pályázatnak a A Nyugat-magyarországi Egyetem címére történő megküldésével (9400 Sopron, Bajcsy-Zs. utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NymE-SKK-AMI-tsegéd, valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.

        Személyesen: SKK Dékáni Hivatal, Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

NymE SzMSz Foglalkoztatási követelményrendszer

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        nyme.hu honlapon

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyme.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2812892   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.