Tudományos munkatárs

A Nyugat-magyarországi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

az Erdőmérnöki Kar
Környezet-és Földtudományi Intézetébe

tudományos munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.01.01.-2017.09.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő tudományos munkatárs feladata:
A Környezet- és Földtudományi Intézetben folyó kutatási tevékenységben való aktív részvétel:
o A Magas-bérci Mesterséges Aszály kísérletben való részvétel: az aszály stressz növényélettani hatásai-nak vizsgálata, az eredmények feldolgozása és értékelése, valamint az eszköz és műszerpark üzemel-tetése, karbantartása és fejlesztése.
o A Dalos-hegyi kísérleti lékekbe telepített intenzív mikroklíma monitorozó hálózat üzemeltetése és kar-bantartása, az eredmények feldolgozása és értékelése.
o Az intézet kezelésében lévő további meteorológiai mérőállomások üzemeltetése és karbantartása.
o A növényi fiziológiai szabályozási rendszer és a környezet kapcsolatának kutatása.
o Kapcsolattartás a kutatás-fejlesztésben együttműködő partnerekkel, a hazai gyakorlati szakemberek-kel.
o Az Intézet képviselete a kutatási és innovációs programok kidolgozása és végrehajtása során.
o Részvétel az Intézet hazai és nemzetközi kapcsolatainak fenntartásában és fejlesztésében az intézet-igazgató közvetlen felügyeletével.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        büntetlen előélet, cselekvőképesség;

        rendelkezzen legalább 3 éves kutatói, oktatói gyakorlattal, mely idő alatt kutatói munkaterv szerint tevékenykedett és rendszeresen publikált. A kinevezési jogkör gyakorlója a gyakorlati idő számításánál az egyetem által szervezett doktori ösztöndíjas és nappali költségtérítéses képzés időtartamát is figyelembe veheti,

        rendelkezzen legalább ötéves szakmai gyakorlattal, ebből legalább 3 év kutatóként, oktatóként, tanszéki mérnökként végzett munka,

        a szakmai tevékenységében legalább 3 éves gyakorlattal rendelkezzen,

        legyen alkalmas aktív kutatómunkára mind egyénileg, önálló témavezetésre, mind kutatócsoport keretében,

        rendelkezzen doktori fokozattal,

        legyen képes a kutatási eredmények gyakorlati hasznosításának elősegítésére.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        A pályázat elbírálása során előnyben részesülnek a növényélettani és mikrometeorológiai kutatási tapasztalattal rendelkezők.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázatnak tartalmaznia kell (SzMSz II. Foglalkoztatási Követelményrendszer 39/B. § (2)):

        személyi adatait, lakcímét;

        jelenlegi munkahelyét, munkakörét, beosztását, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyait;

        tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását;

        szakmai tudományos munkáját, terveit;

        A pályázatokhoz mellékelni kell (SzMSz II. Foglalkoztatási Követelményrendszer 39/B. § (3)):

        részletes szakmai önéletrajzot;

        végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegen nyelvtudást tanúsító okiratok hiteles másolatát;

        fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzékét

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

        személyi adatlapot,

        nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagába az arra illetékes személyek és testületek betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prof.Dr.Bidló András intézetigazgató és Dr. Facskó Ferenc dékáni hivatalvezető nyújt, a 99/518-170 és 99/518-258 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a A Nyugat-magyarországi Egyetem címére történő megküldésével (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NymE-EMK tud.mt. , valamint a munkakör megnevezését: tudományos munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a A Nyugat-magyarországi Egyetem címére történő megküldésével (9400 Sopron, Bajcsy-Zs. utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NymE-EMK tud.mt., valamint a munkakör megnevezését: tudományos munkatárs.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

NymE SzMSz Foglalkoztatási követelményrendszer

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        nyme.hu honlapon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot 2 példányban a megjelenést követő 30 napon belül az Erdőmérnöki Kar Dékánjának kell benyújtani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyme.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 13.

ID: 2810914   Megjelentetés dátuma: 2016.11.14.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.