Adatvédelem

Személyes adatok kezelésének alapelvei a Workania Magyarország Kft. "v.a." által a www.workania.hu internetes oldalon (a továbbiakban: „Honlap”) keresztül nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban


1. Bevezető rendelkezések
2. Fogalmak meghatározása
3. Személyes adatok kezelésének alapelvei és biztonsága
4. Személyes adatok kezelése a Honlapon keresztül történő szolgáltatásnyújtás során
5. Az Érintettek jogai
6. Adatfeldolgozó igénybevétele
7. Adattovábbítás harmadik országba
8. Az adatkezelési tájékoztató hatályba lépése és módosítása


1. Bevezető rendelkezések


A Workania Magyarország Kft. "v.a." (székhelye: 1064 Budapest, Vörösmarty utca 67.; bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által a Cg. 01-09-332721 cégjegyzékszám alatt; a továbbiakban: „Adatkezelő”) a www.workania.hu internetes oldalon (a Honlapon) keresztül nyújt szolgáltatást a munkaerő-piaci szereplők számára. Az Adatkezelő stratégiai érdeke a pénzügyi és gazdasági stabilitás biztosítása, a szolgáltatásnyújtás minőségének folyamatos emelése, az Ügyfelekkel és az Üzleti Partnerekkel való korrekt kapcsolattartás és az Adatkezelő jó hírnevének megtartása, növelése.

A fenti célkitűzések megvalósítása a vállalatirányítás színvonalának folyamatos fejlesztésétől és a szolgáltatásnyújtás minőségének és hatékonyságának emelésétől függ, amelynek során a legkorszerűbb információs technológiákkal támogatott folyamatokat alkalmazzuk. Tudatában vagyunk annak, hogy az információs technológiák használatának elengedhetetlen feltétele a biztonság és a személyes adatok védelmének biztosítása.

Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározta azokat az alapvetően szükséges és gazdaságilag arányos intézkedéseket, amelyek az információs rendszerek eszközeinek, a személyeknek, illetve a vagyontárgyaknak a védelmét biztosítják. A szervezet működőképessége szempontjából fontos eszközök védelmét illetően az Adatkezelő vezetősége felel a kockázatok megfelelő felméréséért és azok hatékony kezeléséért. E kockázatkezelési tevékenység elsődleges célja, hogy kezelje a biztonsági incidenseket, illetve biztosítsa azok hatásainak enyhítését. Az Adatkezelő a belső biztonságát érintő fontos eszközök védelme érdekében szakértőkkel együttműködve a legkorszerűbb ismereteken alapuló, a szervezet igényeihez igazított biztonsági intézkedéseket hozta meg. Ezek kialakítása során olyan technikai és szervezeti intézkedések kerültek alkalmazásra, amelyek az alábbi célokat követik:

A fenti célokra tekintettel az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket vezetett be annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok megfelelő biztonságát azok kezelése és feldolgozása során (az adatvédelmi hatásvizsgálatot, azaz a DPIA-dokumentációt is beleértve), valamint kidolgozott, rendszeresen frissített biztonsági tervvel rendelkezik, amely meghatározza az Adatkezelő információs rendszereit fenyegető veszélyek és kockázatok kiküszöbölését, illetve minimalizálását célzó biztonsági intézkedések terjedelmét és végrehajtásának módját. Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatainak feldolgozását mindenkor a hatályos jogszabályokkal összhangban végzi, amely főbb jogszabályok a jelen tájékoztató időpontjában az alábbiak:

A jelen adatkezelési tájékoztató tárgyi hatálya az Adatkezelő által a Honlapon keresztül történő szolgáltatásnyújtás során végzett, Személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelési tevékenységre terjed ki. A jelen adatkezelési tájékoztató személyi hatálya az Adatkezelő Ügyfeleire és a Szolgáltatások nyújtása során az Adatkezelő által megszerzett esetleges egyéb Személyes adatok Érintettjeire terjed ki.

A jelen adatkezelési tájékoztató folyamatosan elérhető a Honlapon.

Fel

2. Fogalmak meghatározásaA jelen tájékoztatóban használt alábbi nagybetűs fogalmak jelentése a következő:

Személyes adat vagy Személyes adatok: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az Érintettre) vonatkozó bármilyen információ; az azonosítható természetes személy olyan személy, aki közvetlen vagy közvetett módon azonosítható, különösen egy azonosítószámra vagy a személy fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi önazonosságára vonatkozó egy vagy több tényezőre történő utalás révén;

Személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló Személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó Személyes adatok;

Az Érintett: az a személy, akire a Személyes adat vonatkozik.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki/amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki/amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Ügyfél: az a természetes vagy jogi személy, aki a Honlapon nyújtott Szolgáltatásokat igénybe veszi, illetve igénybe kívánja venni, ideértve az Üzleti Partnereket és az Álláskeresőket is;

Üzleti Partner: az a természetes vagy jogi személy, aki/amely a megfelelő munkavállaló megtalálása érdekében igénybe veszi a Szolgáltatásokat. Az Üzleti Partner az Adatkezelő regisztrált Ügyfele;

Álláskereső: az a természetes személy, aki a Honlapon nyújtott Szolgáltatásokat mindenekelőtt az Üzleti Partnerek által kínált, megfelelő álláslehetőség megtalálása érdekében veszi igénybe;

Önéletrajz: az Álláskereső Személyes adatainak összefoglalása;

Önéletrajz-adatbázis: az Álláskeresők által létrehozott és/vagy közzétett Önéletrajzokat tartalmazó adatbázis;

Szolgáltatások: azok a szolgáltatások, amelyeket az Adatkezelő a Honlapon keresztül nyújt az Üzleti Partnerek és az Álláskeresők számára. Az Álláskeresőknek nyújtott Szolgáltatások közé a Személyes adatok kezelését illetően a következők tartoznak: a közzétett állásajánlatra vagy idénymunka-ajánlatra válaszolás lehetősége a Honlapon adatbázisban, megfelelő állásajánlatok küldése e-mailben, állásajánlat ajánlása ismerősnek, kommunikáció a munkakeresési fórumon, referenciák lekérdezése a Honlapon keresztül. Az Üzleti Partnereknek nyújtott Szolgáltatások közé a Személyes adatok kezelését illetően a következők tartoznak: állásajánlat közzététele, hozzáférés az Önéletrajz-adatbázishoz. Személyes adatok kezelése (adatkezelés): a Személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Személyes adatok továbbítása: a Személyes adatok olyan harmadik félnek történő átadása, aki/amely azokat tovább kezeli;

Személyes adatok hozzáférhetővé tétele: a Személyes adatok közlése vagy hozzáférhetővé tétele olyan személy számára, aki/amely azokat a továbbiakban már nem kezeli;

Az Érintett Hozzájárulása: olyan önkéntes, kifejezett és érthető akaratnyilvánítás, amellyel az Érintett a közölt információk alapján hozzájárul Személyes adatai kezeléséhez. A Hozzájárulást elsősorban hang-, vizuális vagy videofelvétel vagy a Személyes adatokat az információs rendszer rendelkezésére bocsátó személy nyilatkozata, esetleg más hiteles eljárás igazolja. Az írásbeli Hozzájárulás az azt megerősítő bizonylattal igazolható. A Hozzájárulás igazolása elsősorban a Hozzájárulást adó személyre és annak címzettjére, az adatkezelés céljára, a Hozzájárulással érintett Személyes adatokra, illetve azok körére, valamint a Hozzájárulás időbeli érvényességére vonatkozó adatokat tartalmazza;

Személyes adat anonimizálása: olyan művelet, amellyel a Személyes adat módosításának eredményeképpen az adott Személyes adat már nem rendelhető hozzá az Érintetthez;

Felügyeleti hatóság: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

Fel

3. A személyes adatok kezelésének alapelvei és biztonsága

3.1 AlapelvekA személyes adatok:


3.2 Az Adatkezelő felelőssége


Az Adatkezelő felel azért, hogy a fenti alapelveknek való megfelelés igazolható legyen („felelősség“). A Személyes adatok kezelése kizárólag abban az esetben, és adott mértékben jogszerű, ha az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül:

Az Adatkezelő köteles továbbá:

Fel

4. Személyes adatok kezelése a Honlapon keresztül történő szolgáltatásnyújtás során

4.1 Személyes adatok az Önéletrajzokban és az Önéletrajz-adatbázisban


Az álláskeresőknek nyújtott szolgáltatások közé tartozik az önéletrajz létrehozásának lehetősége a weboldalon kitöltött online űrlap vagy a Profesia, spol. s r.o. (székhelye: Pribinova 19, Bratislava 81109, Szlovák köztársaság) társaság vagy a Profesia CZ, spol. s r.o. társaság (székhelye: Opletalová 55, Praha 110 00, Cseh Köztársaság) vagy Workania Magyarország Kft. "v.a." (székhelye: H-1064 Budapest, Vörösmarty utca 67., Magyarország ) (a továbbiakban: „közös adatkezelők”) címére kézbesített nyomtatvány útján, valamint annak továbbítása az önéletrajz-adatbázisba és hozzáférhetővé tétele a Workania Magyarország Kft. "v.a." társaság üzleti partnerei számára.

Az önéletrajz-adatbázis a fenti társaságok közös adatbázisa, azt közösen alkotják, és az abban szereplő személyes adatokat közös adatkezelőként kezelik. A közös adatkezelők a kölcsönös együttműködésüket határozatlan időre szóló írásbeli szerződésben határozták meg, amely meghatározza a személyes adatok közös adatkezelők közötti kezelésének feltételeit. A közös adatkezelők a következőkben állapodnak meg: az érintettek felé a közös adatkezelők mindegyike kapcsolattartóként jár el, a közös adatkezelők mindegyike közzéteszi a webhelyén a kapcsolattartók adatait, az érintett a GDPR rendelet szerinti jogait a közös adatkezelők bármelyikénél és bármelyikével szemben gyakorolhatja, a GDPR rendelet 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatási kötelezettségnek a közös adatkezelők mindegyike eleget tesz, az érintettek jogainak gyakorlásával kapcsolatos kötelezettségeket és feladatokat pedig a Workania Magyarország Kft. "v.a." társaság látja el. A közös adatkezelők vállalják, hogy a GDPR rendeletben előírt kötelezettségeik teljesítése során kölcsönösen együttműködnek, különösen az érintettek jogainak gyakorlása, az érintettekkel szembeni tájékoztatási kötelezettség teljesítése, a biztonsági incidensek kiértékelése és jelentése, illetve a megfelelő adatvédelmi intézkedések megtétele tekintetében. A közös adatkezelők kötelesek közzétenni a webhelyükön a jelen megállapodás lényeges részeit.

Az Önéletrajz-adatbázisban szereplő önéletrajzok olyan adatokat tartalmaznak, amelyek a rendelet és a törvény értelmében személyes adatnak minősülnek. Ezek a személyes adatok ezért kizárólag az érintett hozzájárulásával dolgozhatók fel. Az érintett az önéletrajz elmentése előtt kijelenti, hogy minden általa megadott személyes adat megfelel a valóságnak, majd hozzájárulását adja a Workania Magyarország Kft. "v.a." társaságnak a személyes adatai kezeléséhez.

A személyes adatok kezelésének célja az érintett mint álláskereső támogatása a megfelelő foglalkoztatási lehetőség megtalálásában. A Workania Magyarország Kft. "v.a." társaság az érintett hozzájárulása alapján és az előző mondatban leírt célból az érintett önéletrajzában szereplő személyes adatokat hozzáférhetővé teheti/továbbíthatja üzleti partnerei felé.

Az érintett önéletrajzában szereplő személyes adatoknak az üzleti partnerek számára történő hozzáférhetővé tétele/továbbítása a weboldalon keresztül, az internetes számítógépes hálózaton belül történik, mégpedig az adatkezelési hozzájárulás napjától számított 3 hónapon keresztül. A fenti időszak lejártával az önéletrajzban szereplő személyes adatok többé nem hozzáférhetők, de megőrzésre kerülnek az önéletrajz-adatbázisban arra az esetre, ha azokat az érintett ismét hozzáférhetővé szeretné tenni/továbbítani kívánná.

Az álláskereső www.workania.hu weboldalon létrehozott fiókjába történt utolsó bejelentkezésétől számított 3 éves időszak leteltét követően az önéletrajz-adatbázisban szereplő adatokat véglegesen névtelenítjük, ezt követően pedig kizárólag statisztikai célokra használjuk fel. Az önéletrajz hozzáférhetővé tétele/továbbítása az érintett döntése alapján bármikor megszüntethető, ill. megújítható. Az érintett írásbeli kérelme esetén a Workania Magyarország Kft. "v.a." társaság köteles a személyes adatokat véglegesen törölni.

Az önéletrajz-adatbázisban szereplő önéletrajzok a következőket tartalmazzák: legalább egy elérhetőségi adat (e-mail vagy telefon), végzettség, munkaterület és pozíció, amely iránt az álláskereső érdeklődik, az a helység, ahol munkát keres, a munkaviszony igényelt típusa és a nem meghatározása (kizárólag statisztikai feldolgozás céljából). A további adatok feltüntetése az önéletrajzban kizárólag az érintett álláskereső döntésén múlik – a Workania Magyarország Kft. "v.a." társaság nem igényli további adatok feltüntetését. A Workania Magyarország Kft. "v.a." társaság semmilyen esetben sem kéri az álláskeresőtől a rendelet 9. cikkében meghatározott, különleges kategóriába tartozó személyes adatok közlését.


4.2 Személyes adatok az állásajánlatra vagy idénymunka-ajánlatra küldött válaszban


Az Álláskeresők számára nyújtott Szolgáltatások közé tartozik a Honlapon közzétett állásajánlatra vagy idénymunka-ajánlatra válaszolás lehetősége is. Az állásajánlatokat és az idénymunka-ajánlatokat az Üzleti Partnerek teszik közzé. Az Álláskeresők válaszolhatnak a Honlapon közzétett állásajánlatra vagy idénymunka-ajánlatra. Az Adatkezelő archiválja az Álláskeresők Honlapon közzétett állásajánlatokra küldött válaszait.

Az Adatkezelő által archivált, a Honlapon közzétett állásajánlatokra küldött válaszok Személyes adatokat tartalmaznak. Ezek a Személyes adatok ezért kizárólag az Érintett Hozzájárulásával dolgozhatók fel. Az Érintett az adott állásajánlatra vagy idénymunka-ajánlatra adott válasz elküldése előtt kijelenti, hogy minden általa megadott Személyes adat megfelel a valóságnak, majd Hozzájárulását adja, hogy Személyes adatait az Adatkezelő és az adott állásajánlatot hirdető Üzleti Partner feldolgozza.

A Személyes adatok feldolgozásának célja az Érintett mint Álláskereső támogatása a megfelelő foglalkoztatási lehetőség megtalálásában. Az Adatkezelő archiválja az Álláskeresők Honlapon közzétett állásajánlatokra küldött válaszait. A Hozzájárulás 3 (három) éves határozott időszakra szól. A 3 (három) éves időszak leteltét követően a Személyes adatok anonimizálásra kerülnek, ezt követően pedig kizárólag statisztikai célokra használhatók fel. Ezen időszak alatt az Álláskereső a Honlapon regisztrált ügyfélfiókján keresztül kezelheti az Üzleti Partnereknek küldött válaszait (áttekintés, ismételt felhasználás, újraküldés stb.).

A 3 (három) év olyan időszaknak tekintendő, ami alatt várhatóan nem következnek be jelentős változások az Álláskeresőre vonatkozó képesítés vagy konkrét munkahelyre vonatkozó képesítési követelmények terén. A 3 (három) éves időtartam meghatározása az Adatkezelő cégcsoportja által az emberi erőforrás kezelés területén szerzett ismereteken és tapasztalatokon alapul.

A Honlapon közzétett állásajánlatra vagy idénymunka-ajánlatra adott válaszok a következőket foglalják magukban: legalább egy elérhetőségi adat (e-mail vagy telefon), legmagasabb iskolai végzettség és a nem meghatározása (utóbbi adat kizárólag statisztikai feldolgozás céljából). A további Személyes adatok feltüntetése az állásajánlatra vagy idénymunka-ajánlatra adott válaszban kizárólag az Érintett Álláskereső döntésén múlik, az Adatkezelő nem igényli további Személyes adatok feltüntetését. Az Adatkezelő semmilyen esetben sem kérheti az Álláskeresőtől Személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó Személyes adatok megadását.

Az Érintett a Honlapon keresztül elküldheti az Üzleti Partner számára az Önéletrajzát a mellékletekkel együtt, amely esetben a Honlapon keresztül Hozzájárulását adja az Üzleti Partner számára a Személyes adatai kezeléséhez abból a célból, hogy az adott Üzleti Partner kiválasztási folyamatába bekerüljön. A kiválasztási folyamat nem kizárólag a meghirdetett álláshelyre történő felvétel folyamatát foglalja magában, hanem az Ügyfél arra vonatkozó jogosultságát is, hogy az Álláskereső személyes adatait közvetlenül a személyes adatok feldolgozására vonatkozó beleegyezésben meghatározott időszakban feldolgozza, és a kiválasztási eljáráshoz más megfelelő álláshelyre irányítsa azt. A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás az Ügyfél kérésére szerkeszthető; a személyes adatok feldolgozásához szükséges hozzájárulás szerkesztése az Üzemeltető jóváhagyásával lehtséges.

Az Adatkezelő és az Üzleti Partner a Szolgáltatások nyújtása során az Érintett Álláskeresővel szemben adatkezelői minőségében, önállóan és saját nevükben járnak el. Ez nem korlátozza az Álláskereső mint Érintett hatályos jogszabályok szerinti jogainak gyakorlását akár az Adatkezelő, akár az Üzleti Partner mint adatkezelő vonatkozásában, velük szemben.

Az adatkezelés célja az Üzleti Partnerek vonatkozásában az „alkalmas munkavállaló” megtalálása. Az Üzleti Partner a Honlapon keresztül szerzett Személyes adatokat nem használhatja fel ettől eltérő célokra. Az Üzleti Partner a Személyes adatok megszerzését követően a Rendelet 14. cikke és az Infotv. 15. §-a értelmében köteles az Érintett Álláskeresővel szemben teljesíteni a tájékoztatási kötelezettségét. Az Adatkezelő és az Üzleti Partner között fennálló szerződéses jogviszonyt érintő információk a Honlapon kerülnek közzétételre, ahol az Érintettek számára nyilvánosan hozzáférhetők.

A szolgáltatási szerződés egy évet meg nem haladó, határozott időre szól. (https://www.workania.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek)


4.3 Megfelelő állásajánlatok küldése e-mailben


Az Álláskeresők részére nyújtott Szolgáltatások közé tartozik az állásajánlatok rendszeres küldését végző ún. „ügynök” funkció Honlapon keresztül történő létrehozása is. Ennek a Szolgáltatásnak a segítségével az Álláskereső meghatározhatja a Honlapon az Üzleti Partnerek által közzétett állásajánlatok keresésének kritériumait. Ezeket az állásajánlatokat az Álláskereső az általa megadott e-mail címre kapja meg.

Mivel a Rendelet és az Infotv. értelmében az e-mail-cím Személyes adatnak minősül, elengedhetetlen, hogy az Érintett az „ügynök” funkció aktiválása előtt Hozzájárulását adja Személyes adatai kezeléséhez; a Személyes adatok – e-mail-cím – kezelése műszaki szempontból elengedhetetlen a szolgáltatásnyújtás megvalósításához. A Hozzájárulás 3 (három) éves határozott időszakra szól.

A „Megfelelő állásajánlatok küldése e-mailben” Szolgáltatás a Honlapon létrehozott regisztrációval aktiválódik.


4.4 Állásajánlat ajánlása ismerősnek


Az Álláskeresők részére nyújtott Szolgáltatások közé tartozik az állásajánlatok más személynek történő ajánlása is. Ezek az állásajánlatok a Szolgáltatás keretében egy másik természetes személynek kerülnek továbbítva a feladó saját üzenetének és az Álláskereső e-mail címének feltüntetésével.

Mivel a Rendelet és az Infotv. értelmében az e-mail-cím Személyes adatnak minősül, elengedhetetlen, hogy az Érintett az ajánlás elküldése előtt Hozzájárulását adja a Személyes adatai kezeléséhez.

Az „Állásajánlat ajánlása ismerősnek” Szolgáltatás a Honlapon létrehozott regisztrációval aktiválódik. Az e-mail-cím a Honlapon létrehozott regisztráció aktiválására és kezelésére szolgál; a Személyes adatok – e-mail-cím – kezelése műszaki szempontból elengedhetetlen a Honlapon való regisztrációhoz. A Hozzájárulás 3 (három) éves határozott időszakra szól.


4.5 Kommunikáció a munkakeresési fórumon


Az Álláskeresők részére nyújtott Szolgáltatások közé tartozik a Honlapon működő munkakeresési fórumon más Álláskeresőkkel folytatott kommunikáció lehetősége is. Ez a Szolgáltatás kizárólag a Honlapon való regisztrációt követően érhető el. A Honlapon történő regisztráció az e-mail-cím segítségével történik. Mivel a Rendelet és az Infotv. értelmében az e-mail-cím Személyes adatnak minősül, elengedhetetlen, hogy az Érintett a regisztrációja létrehozása előtt Hozzájárulását adja Személyes adatai kezeléséhez. Az e-mail-cím a Honlapon létrehozott regisztráció aktiválására és kezelésére szolgál; a Személyes adatok – e-mail-cím – kezelése műszaki szempontból elengedhetetlen a Honlapon való regisztrációhoz. A Hozzájárulás 3 (három) éves határozott időszakra szól.


4.6 Referenciák lekérdezése a Honlapon keresztül


Az Álláskeresők részére nyújtott Szolgáltatások közé tartozik a referenciák Honlapon keresztül történő lekérésének lehetősége is. Ez a Szolgáltatás kizárólag a Honlapon való regisztrációt követően érhető el. A Honlapon való regisztráció az e-mail-cím segítségével történik. Mivel a Rendelet és az Infotv. értelmében az e-mail-cím Személyes adatnak minősül, elengedhetetlen, hogy az Érintett a regisztrációja létrehozása előtt Hozzájárulását adja Személyes adatai kezeléséhez. Az e-mail-cím a Honlapon létrehozott regisztráció aktiválására és kezelésére szolgál; a Személyes adatok – e-mail-cím – kezelése műszaki szempontból elengedhetetlen a Honlapon való regisztrációhoz. A Hozzájárulás 3 (három) éves határozott időszakra szól.


4.7 Cookie-k


A cookie-k olyan kis adatfájlok, amelyeket a Honlap felkeresésére használt eszközre (számítógép, tablet, okostelefon, stb.) telepítenek. Az Adatkezelő a cookie-k segítségével a Honlap működésének hatékonyságát követi figyelemmel. A cookie-k általában véve nem gyűjtenek egyes személyek azonosítására szolgáló információkat, ehelyett a konkrét eszköz böngészőjének azonosítására szolgálnak. A cookie-k lehetnek ideiglenesek vagy állandóak. Az utóbbiak a böngésző bezárása után is az eszközön maradnak a cookie-ban meghatározott időtartamig. Ezek az állandó cookie-k minden esetben ellenőrzésre kerülhetnek, amikor az Ügyfél a Honlapra látogat. A Honlap segítségével gyűjtött információk köre a következőkre terjed ki: a böngésző típusa, internetes cím, amelyről a böngésző a Honlapra lépett, az eszközön futó operációs rendszer, az eszköz IP-címe. A relevánsabb reklámok megjelenítése érdekében az egyes cookie-kat harmadik felek – pl. a Google Adsense – reklámrendszerei helyezik el. Ez a Google-fiók beállításaiban letiltható. A számítógépen a cookie-k letilthatók, bár ilyenkor előfordulhat, hogy a Honlap egyes funkciói, illetve egyes Szolgáltatások nem lesznek elérhetők.


4.8 Az Üzleti Partnerek, valamint alkalmazottaik Személyes adatai


A Szolgáltatások igénybevétele során az Üzleti Partnerek feltüntethetik és ezáltal az Adatkezelőre részére hozzáférhetővé tehetik saját munkavállalóik következő Személyes adatait: név, e-mail-cím, telefonszám, munkaköri besorolás. A Rendelet és az Infotv. értelmében olyan Személyes adatokról van szó, amelyek továbbítására, illetve közzétételére az adott Üzleti Partner mint az Érintett munkáltatói minőségében eljáró adatkezelő jogosult, amennyiben az az Érintett munkahelyi, szolgálati vagy megbízatásbeli feladatainak ellátásához szükséges. Személyes adatok továbbítása vagy közzététele nem sértheti az Érintett emberi méltóságát, illetve nem veszélyeztetheti a Személyes adatai biztonságát. Ezeket a Személyes adatokat az Adatkezelő legfeljebb 5 (öt) éven keresztül kezelheti az Üzleti Partnertől érkező utolsó megrendeléstől számítva; ezt követően azok véglegesen törlésre kerülnek. A fentiek megfelelően irányadóak az Üzleti Partnerek nevében eljáró vezető tisztségviselők vagy egyéb szervezeti képviselő(k) által megadott Személyes adatokra is (név, e-mail cím, telefonszám). A jelen pont szerinti adatkezelések jogalapja az Adatkezelő és az Üzleti Partner között létrejött szolgáltatási szerződés megkötése, illetve teljesítése.


Fel

5. Az Érintettek jogai

 

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy a Rendelet 13. és 14. cikkében feltüntetett információt, valamint a Rendelet 15-22. és 34. cikkeinek megfelelő tájékoztatást megtegye az Érintetteknek tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és egyszerűen megfogalmazva, különösen abban az esetben, ha az információt kifejezetten kiskorúaknak szánták. Az információ és a tájékoztatás rendelkezésre bocsátása írásban vagy más arra alkalmas eszköz útján történik, beleértve – szükség esetén – az elektronikus eszközöket is. Az Érintett ilyen irányú kérése esetén az információ és a tájékoztatás szóban is átadható, amennyiben az Érintett személyazonosságát megfelelő módon igazolta.

Az Érintettnek jogában áll bármikor tájékoztatást kérni az Adatkezelőtől arra vonatkozólag, hogy az Adatkezelő kezeli-e Személyes adatait, és amennyiben igen, az Érintettnek jogában áll hozzáférni ezekhez a Személyes adatokhoz, kikérni az alábbi információkat, illetve gyakorolni az alábbi jogait:

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan Személyes adatokat. Az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos Személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A Hozzájárulás alapján kezelt Személyes adatokat illetően az Érintett bármikor kérheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó Személyes adatok törlését. Az Adatkezelőnek adott, a Személyes adatok kezelésére vonatkozó minden Hozzájárulás visszavonható. Az Érintett az erre vonatkozó kérését a következő e-mail-címre küldheti: [email protected]

Ha az Érintett úgy véli, hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogait megsértették, az Adatkezelő javasolja, hogy az Érintett kezdeményezzen egyeztetést az Adatkezelővel az alábbi kapcsolattartó személy útján: Zachar Csaba, e-mail cím: [email protected] .

Ha ez az egyeztetés nem vezet eredményre, vagy ha az Érintett a javasolt módon nem kíván egyeztetni, a bírósághoz vagy a Felügyeleti hatósághoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az Érintett dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg. A Felügyeleti hatóság elérhetőségi adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: [email protected]; weboldal: www.naih.hu.


6. Adatfeldolgozó igénybevétele

 

Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelési tevékenysége során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe, akikkel a Rendelet és az Infotv. rendelkezéseivel összhangban működik együtt:


7. Adattovábbítás harmadik országba

 

Az Ügyfelek Személyes adatai kizárólag az Európai Gazdasági Térségen belül található országokban lévő adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak továbbíthatók, az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba (harmadik országba) nem kerül sor adattovábbításra, ideértve a Személyes adatok hozzáférhetővé tételét is.


8. Az adatkezelési tájékoztató hatályba lépése és módosítása

 

A jelen adatkezelési tájékoztató 2019.1.2. napján lép hatályba. Az Adatkezelő fenntartja a jogát arra, hogy a jelen tájékoztatót bármikor egyoldalúan módosítsa, illetve kiegészítse, azzal, hogy a változásokról haladéktalanul köteles az Ügyfeleket értesíteni a változások és azok hatályba lépése időpontjának a Honlapon való közzétételével. A jelen tájékoztatóban nem szabályozott kérdések tekintetében az Adatkezelő Általános Szerződési Feltételei, valamint az Európai Unió és Magyarország hatályos jogszabályai az irányadóak.


9. Alvállalkozók

 

Adatfeldolgozók a jelen ÁSZF alkalmazásában: a Google Ireland Limited társaság, a Google Cloud Platform szolgáltatás a https://cloud.google.com/terms/ internetes oldalon közzétett Google Cloud Platform Terms of Service értelmében; Hotjar Limited, C 65490, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Málta

                     Mgr. Ivana Molnárová, a Workania Magyarország Kft. "v.a." ügyvezetője