Rendkívüli felmondás

A rendkívüli felmondás egy egyoldalú, írásbeli és indokolt jognyilatkozat, amely a munkaviszonyt – függetlenül attól, hogy jogellenes vagy jogszerű – azonnali hatállyal megszünteti.

A rendkívüli felmondás jogával mind a munkavállaló, mind a munkáltató csak különösen indokolt esetben élhet, akkor, ha a másik fél a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

A rendkívüli felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni.

Rendkívüli felmondási ok munkáltatói részről pl. ha a munkavállaló szándékosan kárt okoz a munkáltatónak; munkavégzési kötelezettségének nem tesz eleget; munkára képes állapotát nem őrzi meg, ittasan jelenik meg a munkahelyen; a munkavállaló jelentős mértékben, ismételten elkésik stb.

Rendkívüli felmondási ok munkavállalói részről pl. ha a munkáltató egyoldalúan módosítja a munkaszerződést; hosszabb ideig nem fizet munkabért a munkavállalónak; nem biztosítja az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit stb.

Próbaidő alatti azonnali hatályú megszüntetés

A legfeljebb három hónapos próbaidő alatt akár a munkavállaló, akár a munkáltató indokolás nélkül és azonnali hatállyal megszüntetheti a munkaviszonyt. Természetesen ezen jognyilatkozatot is írásba kell foglalni.

Határozott idejű jogviszony megszüntetése a munkáltató által

Fő szabály szerint a határozott időre szóló munkaviszony csak közös megegyezéssel vagy rendkívüli felmondással, illetőleg próbaidő kikötése esetén azonnali hatállyal szüntethető meg. Ezen szabály alóli kivétel szerint a munkáltató jogosult a határozott időre alkalmazott munkavállaló munkaviszonyának megszüntetésére, azzal a feltétellel, hogy a munkavállaló részére megfizeti egyévi, vagy abban az esetben, ha a határozott időből még hátralévő idő egy évnél rövidebb, a hátralévő időre jutó átlagkeresetét.

A cikket együttműködő partnerünk, a Munkajog.com készítette.